KURUMSAL

Tarihçe

Tarihsel bağlamda ülkemizde tıbbi cihaz sektörünün ilk temellerinin 1950’li yıllarda atılmış olmasına rağmen, sektörde sivil toplum örgütlenmesine gidilmesi fikri ancak 20. yüzyılın son 10 yılında filizlenmeye başlamıştır. Sektörümüzde ilk örgütlenme girişimi benzer amaç ve ortak menfaatlerin yasal çerçevede dile getirilmesi için en uygun sivil toplum örgütlenmelerinden bir tanesi olan dernekler vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Tıbbi cihaz sektöründe ortak amaç ve menfaatlerin gerek kamuoyu, gerekse kanun koyucu kurum ve kuruluşlar nezdinde savunulması ve sektörün ülke menfaatleri doğrultusunda gelişimine katkı sağlanması amacıyla 1991 yılında kurulan ilk dernek Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği’dir. Bu öncü derneğimizin kurulmasından yaklaşık 1 yıl sonra şimdiki adı Marmara Sağlık Sektörü İşadamları Derneği olan İstanbul Tıbbi Malzeme, İthalat, İhracat ve Satıcılar Derneği kurulmuştur. Sektörde sivil toplum girişiminin öncüleri olan iki derneğimizin bölgelerinde gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar, sektörümüzde sivil toplum bilincinin Türkiye çapında yayılmasına büyük katkı sağlamış ve tıbbi cihaz sektöründe hızlı bir dernekleşme süreci başlamıştır.
Ülke çapında yaygınlaşan tıbbi cihaz derneklerinin gerek mekânsal, gerekse örgütsel anlamda dağınık bir yapıda faaliyet göstermeleri, sektörün ülke çapındaki menfaatlerini korumakta yetersiz kalmalarına sebep olmuştur. Reel ihtiyaçların bir sonucu olarak farklı bölgelerde örgütlenmiş olan sektörel dernekleri örgütsel planda bir araya getirecek bir üst kuruluşun oluşturulması fikri, çeşitli toplantılarda bir araya gelen sektör temsilcileri arasında yeşermeye başlamıştır. 2003 yılı içerisinde tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren ülke çapında yayılmış derneklerin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıda bir “üst çatı” oluşturulması fikri, ülke çapında faaliyet gösterecek bir “federasyon” kurulması şeklinde somutlanmıştır. Tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren ülke çapında örgütlenmiş dokuz kurucu derneğin katılımı ile federasyon tüzüğünün hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.
Federasyon tüzüğü üzerinde uzlaşma sağlanmasının ardından, dokuz kurucu derneğin federasyona katılmak için genel kurullarından onay alma süreci başladı ve 16 Şubat 2004 tarihinde Federasyon Geçici Yönetim Kurulu Federasyon merkezinde toplandı. Üzerinde uzlaşma sağlanan federasyon tüzüğü “Federasyon Geçici Yönetim Kurulu” üyeleri tarafından imzalandı. İlgili makamlara gerekli müracaatların yapılması neticesinde federasyonumuz “TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU” ismi ve “TÜMDEF” kısaltması ile 9 Eylül 2004 tarihinde 34-119/162 kod numarasıyla resmen kuruldu. 14.04.2007 tarihinde yapılan 3. Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararla, federasyonun ismi “TÜM TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİ DERNEKLERİ FEDERASYONU” olarak değiştirilmiştir.
Kurulduğu tarihten bu yana tıbbi cihaz sektörünün en büyük sivil toplum kuruluşu olma özelliğinin vermiş olduğu sorumluluk bilinci ile TÜMDEF, üyesi olan 16 dernek ve bu derneklere üye 1500’ün üzerindeki sektörel firmanın gücünü arkasına alarak, sektörel menfaatlerin her platformda yüksek sesle savunulması görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır.

Misyon-Vizyon ve Temel İlkeler

MİSYON
Federasyonun misyonu Türkiye’de mevcut ‘Tıbbi Cihaz Üretici, İthalatçı ve Tedarikçi Dernekleri’ ve üyeleri arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmektir. Federasyon, kanunların öngördüğü çerçevede, insan sağlığı ve kamu yararına hizmet ölçütlerini göz önünde bulundurarak, Üye Derneklerin ve bu Derneklere Üye Meslek Mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak, mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmek için çalışır.
VİZYON
Ülkenin sağlık sistemi ve ekonomisine en üst seviyede katkı sağlamayı ilke edinmiş, etik değerleri her türlü ticari kazancın önünde tutan ve bu amaçlar etrafında örgütlenmesini tam anlamıyla sağlamış bir sektör yaratmak.
TEMEL İLKELER
Etik Değerler
Federasyon etik değerlerin her türlü ticari kazancın üzerinde tutulması için çalışır.
Şeffaflık
Federasyonun tüm faaliyetlerinin ilgili taraflar tarafından izlenebilmesi, değerlendirilebilmesi ve eleştirilebilmesini sağlayacak mekanizmalar sürekli işler halde olma zorunluluğu vardır. Her düzeyde yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.
Adalet
Federasyon yönetimi üye dernekler ve derneklere üye firmalar arasında ayrım yapmaz.
Sektörel Birliktelik
Federasyona üye dernekler ve bu derneklere üye firmalar işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder. Federasyon bu işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli ortamı hazırlamakla yükümlüdür.
Katılımcılık
Dernekler ve derneklere üye firmalar bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılır.
Toplum Yararı
Federasyon faaliyetlerinde toplum yararı gözetilir.
kemalyaz@tumdef.org
Kemal Yaz

Başkanın Mesajı

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız,
Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.
1960 yıllarda oluşmaya başlayan Medikal sektör, özellikle son beş yıla kadar birlik ve beraberlik adına bir araya gelerek sivil toplum bilincini yakalayamamıştır.
Son beş yılda sektörün sağ duyulu kişi ve kuruluşları Türkiye genelinde bir araya gelip dernekleri oluşturmak suretiyle, birlik ve beraberliğimizin çatısı olan TÜMDEF Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Dernekleri Federasyonu’nu  kurmuşlardır.
Bu oluşumun gerçekleşmesinde katkısı olan ve kuruluşundan bugüne kadar görev yapan tüm Başkan ve yöneticilerine sonsuz şükranlarımızı sunarız.
TÜMDEF Yönetim Kurulu olarak devraldığımız yönetim bayrağını birlik, beraberlik prensiplerine bağlı, mesleki etik değerleri koruyarak, kuruluş ilkelerimizden sapmadan ve sağlık sektörüne yakışır şekilde hareket ederek bizden sonrakilere devredene kadar dalgalandırmaya devam edeceğiz.
Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.
Değerli üyelerimiz,
Sermayemizin, emeğimizin, sektördeki ödeme sistemindeki sıkıntıların ve harcamış olduğumuz zamanın karşılığı olarak gereken kazancı elde etmek zorundayız. Tüm bu kriterleri dikkate alarak ve insan sağlığına hizmet ettiğimizi de unutmadan mesleğimizi en iyi şekilde icra etmek mecburiyetindeyiz.
Fırsatçılık, haksız rekabet, ayıplı mal satma gibi dürüstlüğe sığmayan yollara sapmadan adımıza ve yaptığımız işe yakışır şekilde, sağlık sektörüne en üst seviyede hizmet etmeliyiz.
Tüzüğümüzde belirtilen mesleki ilke ve prensipler hepimizin anayasasıdır.
TÜMDEF Yönetim Kurulu olarak haklı olduğunuz her yerde haklarınızı korumak için yanınızda olduğumuzu biliniz.
Haklı olduğunuza inandığınız sorunlarınızın takip edilmesi için Federasyonumuza yazılı müracaat etmekten kaçınmayınız.
Değerli üyelerimiz,
Sağlık sektörü için Bakanlıklar tarafından son aylarda sıkça yayınlanan genelge ve yönetmelikler sektörü ve bizleri yakinen ilgilendirmektedir. Yayınlanan bu genelgelerden bilgi sahibi olmak için TÜMDEF tarafından yayınlanan yazıları, web sitesini ve düzenlenen toplantıları takip etmeniz mesleğimizin gereğidir.
TÜMDEF merkezini ziyaret ederek sizlerin kurduğu bu güzide kurumdaki çalışmaları yakından izleyiniz.
Unutmayınız, bu kurumu siz kurdunuz, yaşatacak olanlar da sizler olacaksınız.
Saygılarımla,
KEMAL YAZ
Genel Başkan

 T Ü Z Ü K

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Federasyonun Adı ve Merkezi
MADDE 1.
Federasyonun adı “Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu” dur. Kısa adı TÜMDEF’ dir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Yurt içinde ve dışında temsilcilik açabilir.
Federasyonun Amacı ve İlkesi
MADDE 2.
A) Federasyonun amacı Türkiye’de mevcut ‘Tıbbi Cihaz Üretici, İthalatçı ve Tedarikçi Dernekleri’ ve üyeleri arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmektir. Federasyon, kanunların öngördüğü çerçevede, insan sağlığı ve kamu yararına hizmet ölçütlerini göz önünde bulundurarak, Üye Derneklerin ve bu Derneklere Üye Meslek Mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak, mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmek için çalışır.
B) Federasyonun temel ilkesi, Üye Dernekler ve bu Derneklere Üye Meslek Mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu ilke çerçevesinde, tüm Üye Dernekler ve bu Derneklere Üye Meslek Mensupları görev ve sorumluluklarını icra ederken bireysellikten, özel amaç ve kişisel çıkarlardan uzak kalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
Federasyonun Çalışma Konuları
MADDE 3.
A) Federasyona bağlı Derneklerin ve bu Derneklere Üye Meslek Mensuplarının, demokratik, sosyal, kültürel ve mesleki özlük haklarını korumak, geliştirmek ve bu doğrultuda bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.
B) Federasyon Üyeleri ile Resmi Kurumlar arasında bağ oluşturarak mevcut ve olası sorunların çözümüne katkıda bulunmak.
C) Federasyona bağlı Derneklerin ve üyelerinin sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerini ve meslekle ilgili diğer bilgi ve gelişmeleri takip etmek; söz konusu sektörel bilgi ve gelişmeleri web sayfası, dergi v.b iletişim olanaklarını kullanmak suretiyle sağlıklı bir biçimde kamuoyu ve üyelerimizle ile paylaşmak.
D) Sağlık sektörü ile ilgili oluşabilecek konfederasyonlara üye olmak, benzer kuruluşlarda oluşturulacak kurullara temsilci göndermek ve sektörümüzü ilgilendiren kurulların oluşturulmasına öncülük etmek.
E) Federasyon Üyesi Dernekler ve/veya bu Derneklere Üye Meslek Mensuplarının üçüncü şahıslar, resmi ve özel kuruluşlarla ya da kendi aralarında doğacak anlaşmazlıklarda hakem olarak hareket etmek; üye derneklere veya sektörel menfaat ve saygınlığa zarar verecek her türlü faaliyetlere karşı yasal girişimlerde bulunmak.
F) Mesleki konularla ilgili kurslar, seminer ve toplantılar tertiplemek, yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak.
G) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Federasyon Genel Kurul kararı ile meslekle ilgili amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışında temsilcilik açmak, yurt dışında kurulmuş birlik, konfederasyon ve diğer ilgili üst kuruluşlara başvurmak, üye olmak, temsilci göndermek ve yukarıda belirtilen kuruluşlarla birlikte ortak faaliyetlerde bulunmak.
H) Mesleğin, özel amaçlara ve özel çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu ve saygınlığını korumak.
I) Meslekle ilgili Ulusal ve Uluslararası Fuar ve Organizasyonları takip ederek Üye dernek ve bunların üyelerinin katılmalarını temin etmek.
J) Bütçesine katkı sağlamak amacıyla Sportif müsabakalar, konserler, yemekli geceler, balolar vb faaliyetler düzenlemek,
K) Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal, dinlenme ve konaklama tesisleri açmak, bunları doğrudan veya kiraya vererek işletmek.
L) Çalışma konularında bizzat faaliyet gösterebileceği gibi gerektiğinde üye dernekleri de görevlendirmek.
M) Federasyona bağlı üye derneklere veya bu derneklerin üyelerine doğal afetler sırasında veya yardıma ihtiyaç duyulan hallerde yardım etmek.
N) Amaçları doğrultusunda ve çalışma konuları için gerekli olan her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın almak, kiralamak ve satmak. Gerek kendi ve gerekse başkalarının üzerinde bulunan taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakkı tesis etmek ve her türlü inşaatı yapmak veya yaptırmak.
O) Meslek içi eğitim kursları düzenlemek, mesleki okullar açmak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, Fuar, Kongre, Seminer, sempozyumlar düzenlemek ve bu organizasyonları yapan kişi ve kuruluşlarla ortaklıklar kurmak. Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet ve Özel Üniversiteler ile işbirliği yapmak ve gerektiğinde ortak projelere iştirak etmek.
P) Amaç, hizmet ve çalışma konularının devamlılığı için gerektiğinde gelir arttırıcı projeler uygular, iktisadi ve ticari işletmeler kurabilir ve kurulmuşlara ortak olabilir.
R) Federasyon adının başına “TÜRKİYE” ön ekinin alınması için çalışma yapar.
Federasyonun Çalışma Şekli
MADDE 3.1. – Federasyon, amaç, hizmet ve çalışma konularını gerçekleştirmek için;
A) Üyelerinin içinden, sektörden ve dışardan araştırmacılar, uzmanlar, bilimsel kuruluşlardan, hukuk büroları vs. Danışmanlık kuruluşları ile işbirliği yapabilir ve hizmet satın alabilir.
B) Sektörün menfaatleri doğrultusunda araştırma, incelemeler yapar ve yaptırabilir.
C) Amaç, hizmet ve çalışma konuları için gelir arttırıcı projeler uygular, gerektiğinde iktisadi işletmeler, vakıflar, yardımlaşma sandığı kurar, kooperatif kuruluşuna yardımcı olur, önderlik eder ve ortak olur; dergi, gazete ve bülten çıkarabilir.
Federasyonun Kurucu Üye Dernekleri
MADDE 4. – Kurucu Derneklerin adı, merkezi ve ikametgâhları ile temsilcilerinin adres ve ikametgâhları aşağıda alfabetik sıra ile belirlenmiştir.
A) ADANA TIBBİ MALZEME İTHALAT İHRACAT İMALAT VE SATICILARI DERNEĞİ
Merkezi: Adana
İkametgâhı: Sümer Mah. Bülent Angın Bulvarı No:21 Özlem Apt.
Kat 2 daire 9 Seyhan
ADANA
Temsilci Başkan: Sümer ŞEN
1940 Antalya Doğumlu
Necati kızı T.C. Vatandaşı İktisatçı Mesleği
Sümer Mahallesi, Bülent Angın Bulvarı No.21 Özlem Apt. D.9
ADANA
B) AKDENİZ MEDİKALCİLER DERNEĞİ
Merkezi: Antalya
İkametgâhı: Varlık Mahallesi 201 sokak Başaran Apt. Kat 1 D.5 ANTALYA
Temsilci Başkan: Muhittin Erman EMİROĞLU
1942 Mersin Doğumlu
İsmail Hakkı oğlu T.C. Vatandaşı Serbest Meslek
Varlık Mah. 201 Sokak Başaran Apt. Kat 1 Daire 5
ANTALYA
C) BALIKESİR TIBBİ MALZEMECİLER DERNEĞİ
Merkezi: Balıkesir
İkametgâhı: Yeni Sanayi sitesi 49. sokak No.28
BALIKESİR
Temsilci Başkan: Çağatay GÜNDOĞAN
1969 Nusaybin Doğumlu
Mahmut Oğlu T.C. Vatandaşı Serbest Meslek
Örücüler Caddesi Hasan Baba Çarşısı Kat 4 No.344
BALIKESİR
D) DENİZLİ TIBBİ MALZEMECİLER DERNEĞİ
Merkezi: Denizli
İkametgâhı: Yunus Emre Mah.6452 sokak no.7 Kınıklı
DENİZLİ
Temsilci Başkan: Mahir MANİSALI
1960 Denizli Doğumlu
Mehmet Ali oğlu T.C. Vatandaşı Serbest Meslek
Muratdede Mah. Devlet Hastanesi Karşısı No.53/36 Güleç Pasajı
DENİZLİ
E) “DOMED” DOĞU ANADOLU MEDİKALCİLER DERNEĞİ
Merkezi: Erzurum
İkametgâhı: Cumhuriyet Caddesi Korukçu iş Merkezi No.80
ERZURUM
Temsilci Başkan: Saip Ünsal DOĞANOĞLU
1945 Erzurum Doğumlu
Galip oğlu T.C. Vatandaşı Serbest Meslek
Cumhuriyet Caddesi Korukçu İş Merkezi No.80
ERZURUM
F) EGE TIBBİ MALZEMECİLER DERNEĞİ
Merkezi: İzmir
İkametgahı: İnönü caddesi No. 40 – 42 Telli Apt. D.2 Bayramyeri
İZMİR
Temsilci Başkan: Nihat Recai ARSLAN
1956 İzmir Doğumlu
Zekai oğlu T.C. Vatandaşı İktisatçı Mesleği
İnönü Caddesi 40 – 42 Telli Apt. D.2 Bayramyeri
İZMİR
G) “ESSİAD” EGE SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
Merkezi: İzmir
İkametgahı: 442 Sokak No.110 Kat 1 D.101-102 Yeni İzmir İşhanı Konak / İZMİR
Temsilci Başkan: Ali Osman BELKAYA
1962 İzmir Doğumlu
Ali İhsan oğlu T.C. Vatandaşı Ekonomist
442 Sokak No.110 Kat 1 D.101-102 Konak
İZMİR
H) GAZİANTEP TIBBİ MALZEME İTHALAT İHRACAT İMALAT VE SATICILAR DERNEĞİ
Merkezi: Gaziantep
İkametgahı: Binevler Mah. Üniversite Bulvarı şerbetçi Apt.No.8
Şahinbey/GAZİANTEP
Temsilci Başkan: Mehmet DAL
1964 Kilis Doğumlu
Derviş oğlu T.C. Vatandaşı Serbest Meslek
Üniversite Bulvarı, Şerbetçi Apt.No.8 Şahinbey
GAZİANTEP
I) MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
Merkezi: İstanbul
İkametgâhı: Ortaklar Caddesi 47/3 D.2 Kantaşı Apt. Mecidiyeköy
İSTANBUL
Temsilci Başkan: Yusuf Bülent POZAM
1948 İstanbul Doğumlu
İsmail Nafiz oğlu T.C. Vatandaşı Avukat
Ortaklar Cad. No: 47/3 Daire:2 Mecidiyeköy
İSTANBUL
İKİNCİ BÖLÜM
Etik Kurallar
MADDE 5. – Federasyon üyesi derneklerin ve derneklere üye firmaların uyması gerekli etik kurallar aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, federasyona üyelik halinde bu kurallar kabul edilmiş addedilir.
5.1.- Mesleki ve kurumsal sorumluluk;
Federasyon üyesi dernekler ve derneklere üye firmalar, faaliyetleri sırasında kamu vicdanını rahatsız edecek ve mesleğe güveni zedeleyecek davranışlarda bulunamazlar.
5.2.- Dürüstlük anlayışı;
Federasyon üyesi dernekler, dernek binasında ve iktisadi işletmesinde çalışanlarına karşı güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunun sürekliliğini sağlamak, haklı nedenler olmaksızın çalışanlarının işine son vermemek, çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını zamanında ve tam olarak ödemek, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili tedbirleri almak, çalışanlarına ve üyelerine karşı ırk, dini inanış, cinsiyet, siyasi görüş vb. den dolayı ayırım yapmamakla yükümlüdür.
5.3.- Güvenilirlik ve objektiflik;
Federasyon üyesi dernekler, tüm ilişkilerinde karşılıklı güven ve işbirliği anlayışı içerisinde ve objektif dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek, üyelerinin ürünleri ile ilgili doğru bilgileri vermesini sağlamak, kendi yükümlülüklerini zamanında, yasal ve mesleki standartların gerektirdiği kaliteye uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
5.4.- Yetkinlik;
Federasyon üyesi dernekler, mesleğin gerektirdiği yeterli bilgi seviyesine ve yetkinliğe ulaşmak, üyelerinin bu konudaki mesleki sorunlarına cevap verebilmek, ilgili teknik ve yasal gelişmeleri takip etmek ve gereken konularda uzman istihdam etmekle yükümlüdür.
5.5.- Doğru temsil ve dış görünüm;
Federasyon üyelerinin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlerde ve toplantılarda giyim ve kuşamına özen göstermek, kamusal alanlarda ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. ne uymak, üyesi bulunduğu derneği ve federasyonu doğru temsil etme bilinci içinde hareket etmek ve toplumun genel kabul görmüş sosyal, kültürel ve ahlaki kurallarına uymakla yükümlüdür.
5.6.- Meslek itibarının korunması;
Federasyon üyesi dernekler, her türlü faaliyetlerinde mesleğe güveni temin edecek ve itibarını koruyacak biçimde davranmakla yükümlüdür; üyelerinin de her türlü iş ve faaliyetlerinde bu yükümlülüğe uygun davranmalarını sağlamakla yükümlüdürler.
5.7.- Toplum ve hasta güvenliğini düşünmek (Tüketicilere karşı duyarlı olmak);
Federasyon üyesi dernekler; Türk toplumunun kültürü, tarihi ve sosyal özelliklerini dikkate almak, üyelerinin ürünlerini tüketicilere özenli bir şekilde sunmalarını, yasal mevzuata, tüketici haklarına ve hasta güvenliğine uygun davranmalarını sağlamakla yükümlüdürler.
5.8.- Çıkar çatışmalarından kaçınmak;
Federasyon üyesi dernekler, hayatın olağan akışına göre meşru kabul edilmeyen yöntemlerle maddi kazanç elde etmeye yönelik faaliyet, çekişme ve çatışmalara taraf olamaz.
5.9- Yasalara uygun hareket etmek;
Federasyon üyesi dernekler, sektörle ilgili yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerini bilir ve buna uygun hareket eder.
5.10- Haksız rekabetten kaçınma;
Federasyon üyesi dernekler, haksız rekabetten kaçınır, üyelerinin de haksız rekabetten kaçınmasını temin edecek etik kurallar konusunda gerekli düzenlemeleri yapar.
5.11- Etik değerlere uyma yükümlülüğü;
Federasyon üyesi dernekler, hak, adalet ve eşitlik ilkelerine uymak, çalışanlarına, üyelerine ve faaliyetlerindeki diğer muhataplarına karşı adil ve hakkaniyetli davranmaya azami dikkati göstermekle yükümlüdür. Bu konuda ‘Tümdef Etik Kuralları’ benimsenmelidir.
5.12- Şeffaflık;
Federasyon üyesi dernekler, bilgileri dahilindeki üyelerinin ticari sırları hariç olmak üzere, yetkili kurum ve kuruluşlara yasalar çerçevesinde hukuki, mali ve etik yönlerden şeffaf ve hesap verebilir yapıda olmalıdır. Şeffaflık, organizasyonun her türlü faaliyetinin yasal çerçevede ve tam bir açıklık içinde yürütülmesi, gerektiği durumlarda yetkililere tam ve gerekçeli olarak açıklanabilmesi, topluma karşı daha duyarlı olunması demektir.
Federasyon üyesi dernekler, bu maddede belirtilen mesleki etik kurallara, üyelikleri boyunca uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
Üyelik Koşulları
Üyelik
MADDE 6. – Federasyonda tek tip üyelik vardır, her üye dernek Asil Üyedir. Federasyon Tüzük koşullarına uyan, bu tüzüğü benimseyip kabul eden ve Genel Kurullarında Federasyona üye olma kararı alan Dernekler, başvuruları uygun bulunursa, Federasyon Genel Yönetim Kurulu kararı ile “Asil Üye” olurlar.
Asil Üye Olma Koşulları
MADDE 7.
A) Türkiye’de mevcut ‘Tıbbi Cihaz Üretici, İthalatçı ve Tedarikçi Derneği’ olmak,
B) Dernek tüzüğünde yazılı olan amaç ve çalışma konularının, federasyonun amaç ve çalışma konuları ile aynı doğrultuda olması,
C) Dernek Genel Kurulu tarafından Federasyona katılma kararının alınmış olması.
D) En az bir Federasyon üyesi Dernek tarafından önerilmiş olmak,
E) Federasyon giriş ödeneğini ve Federasyonda kendisini temsil edecek her bir üyesi için yıllık aidatın gereken bölümünü ödemek,
F) Federasyon etik kurallarını benimsemiş olmak,
G) Dernek tüzüğünde, yürürlülükteki Sağlık Bakanlığı tıbbi cihaz mevzuatları kapsamında faaliyet gösterdiğinin belirtilmiş olması ve aynı zamanda ad ve ünvanının da bu mevzuatlardaki tanımlamalara uygun olması.
Üyelik Hak ve Yükümlülükleri
MADDE 8.
A) Üye Derneklerin hakları:
a) Üye Dernekler eşit haklara sahiptir. Üye Dernekler arasında hiçbir şekilde farklılık ve üstünlük gözetilemez. Her Üye Dernek Delegesinin Federasyon Genel Kurulunda bir oy hakkı vardır ve bu hak delege tarafından bizzat kullanılır. Delegeler vekil atayamazlar. Üye Dernekler istediklerinde istifa hakkına sahiptir.
b) Üye Dernekler Delegeleri aracılığıyla Genel Yönetim organlarına katılabilirler.
c) Federasyon tarafından yapılan çalışmalardan, sağlanan olanaklardan yararlanırlar, görüş ve eleştirilerini Federasyonun ilgili kurullarına iletebilirler.
B) Üye Derneklerin Yükümlülükleri
a) Üye Dernekler, üyeliklerinin kabulü ile Federasyon Tüzüğüne ve Federasyon yetkili organlarınca alınmış ve alınacak kararlara uymayı kabul ederler. Federasyon, Derneklerin iktisadi konu ve hareketlerini, gelir-giderlerini etkileyecek kararlarını derneklerin bilgisi ve onayı dışında alamaz.
b) Üye Dernekler, mesleki saygınlığın korunması için Tümdef etik kurallarına uymayı ve kendi üyelerinin de bu etik kurallar ile ticari dürüstlük ve mesleki ahlaka uymalarını temin etmek, buna uymayan üyeleri hakkında tedbir almak zorundadırlar.
c) Üye Dernekler Federasyon Tüzüğünde belirlenen giriş ödeneği ve yıllık aidatlarını öngörülen sürelerde ödemeyi kabul ederler.
Üyeliğin Sona Ermesi
MADDE 9.
A) Kendiliğinden Ayrılma
Üye Dernekler, Genel Kurulları’nda alınacak Federasyondan ayrılma kararlarının, yazılı olarak Federasyon Genel Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda üyelikten çıkmış sayılırlar. Üye Derneğin Federasyon üyeliğinden çıkmış olması, üyelikte bulunduğu süre içerisinde oluşan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
B) Üyelikten Çıkarılma
Federasyon tüzüğüne aykırı davranan, yetkili organ kararlarını yerine getirmekten kaçınan, iki defa asgari 15 gün ödeme süresi verilmek kaydıyla yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen yıllık aidat borcunu veya taksitlerini ödemeyen üye dernekler, Federasyon Disiplin Kurulu’nun görüşü alınarak, Genel Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılma kararı verilen dernek, bu karara karşı Genel Kurul nezdinde itirazda bulunabilir. Bu durumda, Genel Yönetim Kurulu itirazı Genel Kurul gündemine alır. Genel Kurul’da alınacak olan karar kesindir. Üyelikten ayrılan ya da çıkarılan dernekler, tüm ödenti borçlarını süresinde ödemedikleri takdirde, Federasyon Yönetim Kurulu bu alacakların tahsilini temin içi yasal yollara müracaat eder.
C) Üyeliğin Düşmesi
— Üye Dernek feshedilirse,
— Üye Dernek yasal nedenlerden dolayı mahkeme kararı ile kapatılırsa, mahkeme kararı kesinleştiği zaman üyeliği kendiliğinden düşer. Federasyon Genel Yönetim Kurulu dernek üyeliğinin kendiliğinden düşmesini bir karar alarak belirler.
D) Federasyon üyeliğinden kendiliğinden ayrılan, üyelikten çıkarılan veya üyeliği düşen dernekler Federasyondan maddi veya manevi hiç bir hak talep edemezler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Federasyon Organları
Federasyon Organları
MADDE 10. – Federasyonun organları şunlardır:
1 – Genel Kurul
2 – Genel Yönetim Kurulu
3 – Denetleme Kurulu
4 – Disiplin Kurulu
5 – Danışma Kurulu
Genel Kurulun Oluşumu
MADDE 11. – Genel Kurul Federasyonun en yetkili organıdır. Genel Kurulun görev
ve yetkileri kurulacak başka kurul veya kurullara devredilemez.
A) Genel Kurula; her üye Dernekten 30(otuz) delege katılır. Dernekler 30(otuz) asil ve 30(otuz) Yedek Delege seçerler.
B) Tüzüğün 11. Maddesinin ilk fıkrasında gösterilen üye Dernekler Federasyon Genel Kurulu’na katılacak delegelerinin sayılarını dernek tüzüklerinde belirtildiği şekliyle tespit ederek, en geç genel kurul tarihinden 30 gün önce asil ve yedek delegelerin isim ve iletişim adreslerini Federasyon Genel Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirirler.
C) Delege sıfatı aşağıdaki hallerde sona erer:
a) Delegesi olduğu üye derneğin Federasyon Üyeliği sona ermişse,
b) Delegesi olduğu üye dernekteki kendi üyeliği sona ermişse,
c) Delege vefat eder veya bu sıfatından kendi isteği ile istifa ederek ayrılmak isterse.
D) Delege sıfatının; 11/C-b veya 11/C-c maddelerinde belirtilen şekilde bittiğinin üye dernek tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde, ilgili Delege yerine Federasyon Genel Yönetim Kurulu, o Derneğin ilk yedek Delegesini asil Delege olarak Genel Kurula davet eder.
Genel Kurul Toplantıları
MADDE 12.
Genel Kurul,
A) Üç yılda bir Nisan ayı içinde olağan olarak toplanır ve Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurullarının seçimini yapar.
B) İlgili döneme ait Danışma Kurulu raporlarını gündem maddesi olarak görüşür.
C) Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya üye Dernek delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla Olağanüstü olarak toplanır.
D) Genel Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul talebi üzerine 30 gün içinde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu talebe rağmen Genel Kurulu toplantıya çağırmaktan kaçınırsa Dernekler Kanununun hükümleri uygulanır.
Genel Kurul Toplantı Çağrı Usulü
MADDE 13.
A) Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılacak olan Delegeleri en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle belirleyerek yazılı olarak toplantıya çağırır. Bu çağrıda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının günü, yeri ve saati de belirtilir. İki toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
B) Bu ilan metni aynı gün yazı ile Üye Dernek Yönetim Kurullarına bildirilir ve varsa ödenti ve aidat borçlarının toplantı tarihinden iki gün öncesine kadar ödenmesi istenir.
C) Toplantı çoğunluk sağlanmaması dışında, başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebeplerinde belirtilmek sureti ile Delege ve Üye Derneklere bildirilir. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
D) Genel kurul toplantıları, Federasyon merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.
Toplantı Yeter Sayısı
MADDE 14. – Genel Kurul, Federasyon tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye dernek delegelerinin en az yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı Federasyon Genel Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Genel Kurul Toplantı Yapılış Usulü
MADDE 15. – Genel Kurula katılacak olan Delegeler Genel Yönetim Kurulunca düzenlenen delegeler listesindeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantıya girerler. Toplantı, yeter sayı sağlanmışsa, Federasyon Başkanı veya görevlendireceği Genel Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Başkanlık Divanı seçilir.
Başkanlık Divanı, bu tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Başkanlık Divanı, görüşmelerin güvenliğini ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Buna rağmen eylemlerine devam edenler hakkında, Başkanlık Divanının önerisi üzerine Genel Kurul tarafından toplantıdan çıkarma kararı alınabilir. Toplantıdan çıkarılan delegeler, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamazlar. Toplantı sonunda, toplantı tutanağı Başkanlık Divanınca düzenlenir, imzalanır ve tüm belgelerle birlikte Yönetim Kuruluna verilir.
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Federasyonun yönetim ve denetim kurulu ile Federasyonun diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yer ve tarihleri, ikametgâhları, Federasyonun bağlı olduğu yerin en büyük mülki amirliğine otuz gün içinde yazı ile bildirilir.
Ayrıca tüzükte ve Federasyonun ikametgâhında yapılan değişiklikler de, Dernekler Yasasının ilgili maddeleri uyarınca, Federasyonun merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine gönderilir.
Toplantıda Görüşülecek Hususlar
MADDE 16. – Genel Kurul toplantılarında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantılarda, gündeme geçilmeden önce hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme konulması zorunludur.
Kararların Alınması ve Oy Hakkı
MADDE 17. – Kararlar toplantıya katılan delegelerin mutlak çoğunluğu ile alınır. Her Delegenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında kararlar açık oyla alınır. Ancak toplantıda hazır bulunan Delegelerin en az onda biri tarafından, yazılı olarak istenilmesi halinde, herhangi bir hususta gizli oya başvurulması kararlaştırılabilir.
Seçimler gizli oy-açık sayım esasına göre yapılır. Delege oyunu bizzat kullanır.
Önemli Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
MADDE 18. – Tüzük değişikliği veya Federasyonun Feshi için Genel Kurul toplantı yeter sayısı, birinci toplantıda Genel Kurula katılma hakkı bulunan Delegelerin üçte ikisidir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Genel Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Bu konular için kararlar, toplantıda hazır bulunan Delegelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Genel Kurul Görev ve Yetkileri
MADDE 19.
A) Genel Başkan, Genel Yönetim, Denetim , Disiplin ve Danışma Kurulunun Asil ve Yedek Üyelerini seçmek.
B) Genel Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek ve bu, kurulları ibra etmek.
C) Disiplin Kurulu kararlarını sonuçlandırmak,
D) Genel Yönetim Kurulunca seçim dönemi için hazırlanan tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya değişiklikler yaparak onaylamak,
E) Tüzük değişikliklerine karar vermek,
F) Federasyonun feshine karar vermek,
G) Tüzük ve Yönetmeliklerle başka bir organa bırakılmamış olan konularda karar vermek,
H) Genel Yönetim Kurulunun teklif edeceği gerekli görülen ihtisas kurullarının kurulmasına karar vermek,
I) Federasyon için gerekli görülen taşınmaz malların satın alınmasına veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
J) Federasyonun genel çalışma esaslarını, prensiplerini belirlemek,
K) Federasyon üyeliğinden çıkarılanların veya üyeliği reddedilenlerin yönetim kurulu kararına karşı yaptıkları itirazları karara bağlamak,
L) Mevzuatta belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek.
Seçimlerde Uygulanacak Yöntemler
MADDE 20.
Genel Başkan, Genel Yönetim, Denetim, Disiplin ve Danışma Kurulları seçimlerinde uygulanacak sistem, uyum içinde çalışacak üyelerin bir araya gelerek ekip olarak aday olduklarını listelerle açıklamaları ve bu listelere oy verilmesi sistemidir.
Federasyona çalışmaları ile yararlı olacağını düşünen her gurup bir liste ile seçime girebilir.
Genel Başkan, Genel Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurullarının Asil ve Yedek Üyeleri, basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir. Ayrıca boş oy pusulaları da seçimlerde hazır bulundurulur. İsteyen delege kendi seçimini boş oy pusulasına Genel Başkan, Genel Yönetim, Denetim, Disiplin ve Danışma Kurullarının asil ve yedek üyelerini hepsini belirleyerek yapar. Eksik doldurulan oy pusulaları geçersiz sayılır. Seçimler gizli oy, açık sayım-döküm esaslarına göre yapılır.
Genel Yönetim Kurulu Oluşumu ve Federasyon Başkanı
MADDE 21.
A) Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul Delegeleri tarafından aday listelere göre 3 yıllık süre için seçilen 1 Genel Başkan, 8 Asil ve 8 Yedek üyeden oluşur. Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, seçimden sonraki ilk 30 iş günü içinde yapacakları ilk toplantıda Asil Üyeler arasından gizli oyla Genel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarını, Genel Sekreteri ve Genel Saymanı seçerek belirler.
B) Genel Yönetim Kurulu Genel başkanı aynı zamanda Federasyon başkanıdır. Ölüm veya istifa gibi her hangi bir sebeple başkanlığın boşalması halinde Genel Yönetim Kurulu 30 iş günü içerisinde olağanüstü toplanarak seçime kadar genel başkanlığa vekâlet edecek üyeyi gizli oyla tayin eder.
C) Genel Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Toplantıda kararlar salt çoğunluk ile alınır.
D) Özür bildirmeden üst üste 3 kez Genel yönetim kurulu toplantısına katılmayan görevinden istifa etmiş sayılır, durum kendisine bildirilir ve yerine sıradaki ilk Yedek Genel Yönetim Kurulu Üyesi davet edilir.
E) Genel Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de asil üyeliğe gelmelerine rağmen üye tam sayısının yarısının altına düşerse, mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 30 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantıya çağrılır.
Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 22.
A) Federasyonu temsil etmek.
B) Genel Kurulun aldığı kararları uygulamak.
C) Federasyonun amaçlarının gerçekleşmesi, ilerlemesi, gelişmesi ve gelirlerinin arttırılması için her türlü girişimlerde bulunmak.
D) Derneklerin üyelik başvurularını görüşerek karara bağlamak. Disiplin kurulunun çıkarılması yönünde görüş bildirdiği üye derneğin çıkarılmasına karar vermek,
E) Federasyonu Ulusal ve Uluslararası toplantılara katılarak temsil etmek.
F) Üye Dernekler arasındaki işbirliğini sağlayan yönetmelikler hazırlamak, meslek tanımı ve ticari etik değerleri belirlemek.
G) Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak,
H) Federasyonun yıllık ve iki yıllık çalışma raporlarını, çalışma programını, bilanço ile gelir gider hesaplarını ve bütçesini hazırlayıp Genel Kurula sunmak.
I) Üye Derneklerin çalışmalarının Federasyon tüzüğü ve bütünselliğine uygun olup olmadığını ve alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını izlemek.
J) Gerektiğinde Denetleme ve Disiplin Kurullarını toplantıya çağırmak.
K) Federasyonun tutulması zorunlu olan defterleri ile gerekli görülen yardımcı defterlerin düzenli olarak tutulmasını ve işlenmesini sağlamak.
L) Gerekli gördüğü konularda komisyonlar, danışma kurulları kurmak veya görevli ve danışmanlar atamak.
M) Federasyon bütçesine göre tasarruflarda bulunmak.
N) Mesleki uyuşmazlıkların çözümünde hakemlik yapmak.
O) Federasyon işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, personeli işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak.
P) Federasyon çalışmaları için gerekli olan taşınır malları satın almak, kiralamak ve satılması gerekenleri satmak
R) Federasyon amacını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bağışı kabul etmek veya bağışta bulunmak.
S) Federasyonun iç denetimi için Dernekler kanununa uygun olarak İç Denetim yönergesi hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak.
T) Tüzük ve mevzuatın tanıdığı diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
U) Tüzük değişikliği tasarıları hazırlayıp, genel kurulun onayına sunmak.
Federasyonu Temsil ve İlzam
MADDE 23.
A) İdari işlerde: Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter münferit imzaları ile,
B) Mali işlerde: Genel Başkan, Genel Başkan yardımcısı veya Genel Sekreter ile Genel Sayman müşterek imzaları ile Federasyonu temsil ederler.
Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
MADDE 24. – Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Federasyonun yönetiminden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak karara “karşı oy” vermiş ve bu hususu Karar Defterine yazdırarak imzalamış üyeler sorumlu değildir.
Üye Derneklere Yetki Vermek
MADDE 25. – Genel Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, Federasyonun amaç ve çalışma konularına uygun olarak Üye Derneklerin Yönetim Kurullarına belirli çalışmaların yapılması için, sınırlarını belirleyerek yetki verebilir. Ancak, sorumluluk daima Federasyon Genel Yönetim Kurulunundur.
Federasyonun Tutacağı Defterler
MADDE 26.
Federasyonda Genel Yönetim Kurulu kararı ile dernekler mevzuatına uygun olarak bilanço hesabına göre defter tutulur. Ticari işletme için Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
A) İşletme hesabı esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;
1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
B) Federasyon Genel Yönetim Kurulu kararı ve Kanun gereği bilanço esasına göre defter tutulmasına karar verildiğinde tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- A bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri
MADDE 27.
Genel Başkan: Federasyonu her konuda temsil eder. Genel Yönetim Kurulu çalışmalarını yönetir, alınan kararların uygulanmasını sağlar, yazışmaları denetler, ayrıca tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
Genel Başkan Yardımcısı: Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder ve onun yetkilerini kullanır.
Genel Sekreter: Federasyonun yazı işlerini yönetir. Genel Yönetim Kurulu görüşmelerini ve alınan kararları karar defterine kaydeder. Genel Yönetim Kurulu karar defterinin düzgün yazılmasından ve kararların altının imzalattırılmasından sorumludur. İdari işlerde yazışmaları tek başına imza eder.
Genel Sayman: Federasyonun hesap işlerini yönetir. Muhasebe ve buna ilişkin defterlerin düzgün tutulmasını sağlar. Yıllık bütçe ve kesin hesapları hazırlar. Giderlerin bütçedeki ilgili madde ve fasıllara göre yapılmasını sağlar.
Federasyonu mali konularda bağlayacak olan evrak ve belgeleri Genel Başkan, bulunmadığı zamanlarda Genel Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter ile birlikte imza eder.
Denetleme Kurulu
MADDE 28. – Federasyon Genel Kurulu tarafından bir sonraki seçim yapılan Genel Kurul’a kadar seçilen 3 Asil ve 3 Yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri kurulacak başka kurul veya kurullara devredilemez.
Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri
MADDE 29.
A) Federasyonun tüzükte gösterilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi için faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarda denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
B) Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Genel Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine Denetleme Kurulu Başkanı veya üyelerinden biri, Genel Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir ya da teklifte bulunabilir.
C) Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
D) Eksik ve usulsüz görülen hesap ve harcamalarda ihmal ve kusurlardan dolayı gelen cezalarda derhal yazılı olarak Genel Yönetim Kurulunu uyarmak, gereğinde durumu Genel Kurula bildirmek.
E) Federasyon için önemli görülen konularda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
F) Mevzuatta denetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
G) Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Denetleme Kurulu Çalışma Şekli
MADDE 30. – Denetleme Kurulu seçimi takip eden 15 gün içinde toplanır, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Yazman seçerek görev dağılımını yapar ve yazı ile Genel Yönetim Kuruluna bildirir. Denetleme Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi, aralarından birine belli konularda inceleme ve araştırma yetkisi verebilir. Denetleme Kurulu kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurul’a sunmakla yükümlüdür. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma kararının oy birliği ile alınması zorunludur. Yedek Üyelerin tümünün katılması ile dahi, Denetleme Kurulu üye sayısı üçten aşağı düştüğü takdirde, en geç 60 gün içinde, Genel Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile seçim için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na gidilir.
Disiplin Kurulu
MADDE 31. – Disiplin Kurulu, tıbbi cihaz üretici ve tedarikçisi olarak en az 10 yıl hizmet vermiş, tecrübesi ve saygınlığı ile tanınan Genel Kurul Delegeleri arasından, Genel Yönetim Kurulu’nun görev süresince Genel Kurul tarafından seçilen 3 Asil ve 3 Yedek üyeden oluşur.
Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri
MADDE 32.
A) Genel Yönetim Kurulu ve diğer Kurullar tarafından bildirilen olaylar hakkında gerekli inceleme, soruşturma ve değerlendirmeyi yaparak karara bağlamak ve bu kararı gereğinin yapılması için yazılı olarak Genel Yönetim Kuruluna bildirmek,
B) İnceleme sonucunda Üye Derneklerle ilgili aşağıdaki kararları vermek:
— Cezayı gerektiren bir durum olmadığına karar vermek
— Yazılı Uyarı
— Yazılı Kınama
— Genel Yönetim Kurulunun talebi üzerine üyelikten çıkarma şartlarının oluşup oluşmadığı hakkında inceleme yapmak ve yazılı görüş bildirmek,
C) Federasyon Genel Yönetim Kurulunca belirlenmiş mesleki tanım ve ticari etik değerlere uyulmaması halinde soruşturma yapmak ve Genel Kurula iletmek,
D) Disiplin Kurulu karar ve gelen-giden evrak defterini tutmak,
E) Kanun ve tüzükle kendisine tanınan diğer görev ve yetkileri kullanmak
Disiplin Kurulu Çalışma Şekli
MADDE 33. – Disiplin Kurulu, seçimini takip eden 15 gün içinde toplanarak, bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer ve yazı ile Federasyon Genel Yönetim Kuruluna bildirir. Disiplin Kurulu Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Disiplin Kurulu, toplantı ve karar yeter sayıları üçtür. Disiplin Kurulu, her olay için, gerekli gördüğü takdirde inceleme ve soruşturmaların yapılması için, kendi üyeleri arasından bir raportör tayin edebilir. Disiplin Kurulu kendisine sevk edilen durumlar hakkında en geç (60) gün içinde son kararını vermek zorundadır. Kararın verilmesinde gecikme olursa bunun nedenlerini Genel Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir. Disiplin Kuruluna verilen bir üye dernek, savunması alınmadan hakkında karar verilemez. Kendisine APS ile gönderilen yazının alındığı tarihten başlayarak 15 gün içinde savunmasını yapmayan üye, bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin Kuruluna verilen üye derneğe yazılı tebligat yapılamıyorsa, üye derneğin merkezinin bulunduğu yerde, yerel bir gazeteye ilan verilerek savunma istenir. İlana rağmen 15 gün içinde savunma verilmezse üye dernek bu hakkından vazgeçmiş sayılır.
Danışma Kurulunun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri
MADDE-34
Danışma kurulu, dernek üyeleri arasından mesleki alanda bilgileri ve deneyimleri ile temayüz eden dernek asil ve onur üyeleri, mesleğin gelişimine belirgin katkıları olmuş ya da olabilecek kişiler arasından Genel Kurul tarafından 5 asil 3 yedek üye olarak seçilir.
Danışma Kurulu Üyeleri, en geç seçimden sonraki ilk 45 gün içinde yapacakları ilk toplantıda Asil Üyeler arasından Başkan ve bir raportör seçer.
Danışma kurulu, başkanın çağrısı üzerine en geç üç ayda bir olmak üzere toplanır. Gerekli olması halinde Danışma Kurul üyelerinin isteği veya yönetim kurulunun isteği üzerine toplanır; toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile danışma niteliğinde kararlar alarak Yönetim kuruluna bildirir.
Danışma kurulunun başlıca görevleri:
MADDE-35
A)Tıbbi Cihaz Sektörünün gelişmesini ve sorunlarını gözden geçirmek, bu konuda uzun vadeli önlemleri belirleyerek tavsiyede bulunmak,
B)Derneklerin ve Federasyonun amaçlarına ulaşabilmesi bakımından stratejiler belirlemek ve bunları tavsiye etmek,
C)Dernekler ve Federasyonun çalışmalarını amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlikler bakımından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek,
D)Dernekler ve Federasyon amaç ve çalışma konuları, çalışma biçimi ile ilgili Yönetim Kurulu’na öneri ve dileklerde bulunmak,
E)Federasyon tüzük ve yönetmelikleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde görüş ve önerilerini sunmak,
F)Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un talep ettiği konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.
G)Sektörel birliğin güçlendirilmesi ve kamu kurumlarıyla Federasyon arasındaki iletişimin üst seviyelere taşınması için Federasyon yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak, gerektiğinde bu konuda yapılacak çalışmalarda yönetim kurulu ile birlikte çalışmaların içinde yer almak.
Uzman Danışmanlar
MADDE 36.
Federasyon amaç, hizmet ve çalışma konularında yardımcı olmak üzere süreli olarak atanan Danışmanlar veya Çözüm Ortakları, ücretli veya ücretsiz olarak sözleşmelerinde belirtilen süreler içerisinde; Sağlık, Hukuk, Mali, Basın, Eğitim, Bilişim ve mesleği ilgilendiren teknik konularda Yönetim ve Denetim Kurullarına ve hizmet görevlilerine danışmanlık yaparlar.
Komisyonlar
MADDE 37.
Federasyon amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan ve federasyona bağlı dernek üyeleri arasından ve davet edilen uzmanların katıldığı üç kişiden oluşan çalışma grupları veya ihtisas komisyonları Genel Yönetim Kurulunca seçilerek oluşturulur. Komisyonlar ve çalışma grupları faaliyetlerinin sekreteryasını, bünyesinde istihdam ettiği uzman kadro ile yürütür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Federasyonun Gelirleri
MADDE 38.
A) Tüzüğün 44. maddesinde belirlenen Üye Dernek giriş ödeneği.
B) Tüzüğün 44. maddesinde belirlenen Üye Dernek aidatı.
C) Devlet Bütçesinden alınacak yardımlar.
D) İktisadi Devlet teşekkülleri özel idarelerce ve Belediyelerden sağlanan gelirler.
E) Yardım toplama mevzuatına uygun olarak, yurt içinden ve yurt dışından bağış ve yardım alınabilir ve çeşitli fonlardan faydalanabilir.
F) Sosyal ve Kültürel etkinlik gelirleri.
G) Federasyonun hizmet ve girişimlerinden elde edilecek gelirler.
H) Malvarlığı gelirleri
I) Malların devir, temlik ve satışlarından elde edilen gelirler
J) Basın- yayın gelirleri
K) Bankaya yatırılan gelirlerden elde edilen faizler.
L) Kira veya işletme gelirleri.
M) Diğer çeşitli gelirler.
Federasyon Giderleri
MADDE 39.
A) Personel Giderleri: Ücretler, yolluklar, avans ve harcırahlar, prim, sosyal yardım, ikramiyeler, vergi ve sigorta primleri ve diğerleri.
B) İdari giderler: Kira, aydınlatma, ısıtma, temizlik, kırtasiye, demirbaş, noter ve mahkeme harçları, haberleşme giderleri, temsil ve ağırlama harcamaları, harçlar, resimler, cezalar, taşıma ve taşıt giderleri ve diğerleri.
C) Federasyon amacı ve çalışma konuları ile ilgili her türlü gider.
Gelir Ve Giderlerde Usul
MADDE 40.
A) Federasyon gelirleri, alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeler kanunda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıl saklanır. Federasyonun her türlü tahsilâtı, numaralı, mühürlü ve tahsil edenin imzasını taşıyan koçanlı alındı belgesi karşılığında yapılır. Federasyon adına tahsilâta yetkili olanlar, Genel Yönetim Kurulu tarafından ismen belirlenir.
B) Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma ve taahhüde girebilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımlarında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma Federasyon iktisadi işletmesinin ve bir önceki dönem gerçekleşen bütçesinin % 40’ı geçemez. Söz konusu oranın (% 40) aşılması durumunda Genel Kurul kararı ile artırıma gidilebilir. Federasyon gelirleri ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte borçlanma yapılamaz.
Ödemelerin Yapılması
MADDE 41. – Ödemelerin yapılabilmesi için:
A) Bütçenin ilgili bölümünde ödenek bulunması,
B) Genel Yönetim Kurulu kararı olması,
C) Ödemenin makbuz, fatura gibi geçerli belgeye bağlanması zorunludur.
Bunun dışında hiç bir ödeme yapılamaz, taahhüde girişilemez, ödünç alınamaz. Yapanlar şahsen ve malen sorumlu olup, doğacak zararı tazminle yükümlüdürler.
Aktarma Yetkisi
MADDE 42. – Bütçede fasıllar arasında aktarma yetkisi Genel Yönetim Kuruluna, maddeler arasında aktarma yetkisi Genel Kurula aittir.
Defter Ve Kıymetli Evrakın Saklanması
MADDE 43. – Federasyona ait muhasebe ve yazışma defterleri ile diğer defterler, tahsilât makbuzları, çek defterleri, sözleşme, vekâletname ve buna benzer evraklar, kanunda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıl saklanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Federasyon Kuruluşu İle Birlikte Ödenecek Giriş Ve Üye Aidatları
MADDE 44.
A) Federasyona üyelik başvurusu kabul edilen dernek, Federasyona bir defaya mahsus olarak “giriş ödeneği” öder.
B) Giriş ödeneği ve yıllık aidat miktarları Genel Kurul kararıyla belirlenir. Genel Kurulun yetki vermesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla giriş ve yıllık aidat miktarları en çok % 50 oranını geçmemek üzere artırılabilir.
C) Üye dernek yıllık aidat olarak son genel kuruldaki hazirun listesindeki her bir üyesi için aidat öder. Yıllık aidat Federasyon Genel Yönetim Kurulu’nun belirlediği tarihlerde ödenir. Başka türlü belirlenmediyse üçer aylık dönemler halinde mart, haziran, eylül ve aralık aylarında 4 taksitte ödenir.
D) Yıllık aidatın süresinde ödenmemesi halinde Genel Yönetim Kurulu ilgili derneğe iki defa yazılı olarak ve asgari 15 gün süre vererek ödenmesini bildirir. Buna rağmen ödeme yapılmazsa borçlu dernek üyelikten çıkartılabilir.
Kurulların Devir Teslimi
MADDE 45. – Kurulların seçim devreleri sonunda veya yeniden seçim yapılan hallerde, her kurulun eski ve yeni üyeleri bir devir ve teslim işlemi yapmak zorundadırlar. Durum bir tutanakla saptanarak her Kurulun Karar defterine geçirilir.
Federasyon Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi
MADDE 46.
A) Kendiliğinden dağılma (infisah): Kuruluş amacının kaybedilmesi, Federasyonun acze düşmesi, Genel Yönetim Kurulunun oluşamaması, Genel Kurul Toplantı yeter sayısının kalmaması hallerinde Federasyon kendiliğinden dağılmış sayılır. Bu durumda Kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.
B) Genel Kurul Kararı ile Fesih: Genel Kurulun Federasyonun feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Federasyon delegelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk Toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının toplantıda hazır bulunan Delegelerin üçte iki oyu ile alınması zorunludur.
C) Mahkeme Kararı ile fesih: Kanun ve Mevzuat hükümlerine göre Federasyon Mahkeme Kararı ile feshedilebilir.
D) Tasfiye: Fesih halinde Federasyonun her türlü mal, para ve alacakları, üye dernekler arasında son 5 yıl içinde Federasyona yaptıkları katkı oranında dağıtılır.
Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında 3 kişilik Tasfiye Kurulu seçilir. Tasfiye Kurulu Federasyonun bütün hesaplarını inceler, borçlarını öder ve artan malvarlığını yukarıdaki esasa göre dağıtır. Tasfiye halinde kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.
Geçici Yönetim Kurulu Ve Geçici Bütçe
MADDE 47. – Federasyonun Kurulması ile birlikte Nisan ayında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul ve Seçimlere kadar çalışmaların yürütülebilmesi için Kurucu üye Dernek Temsilci Başkanları tarafından Geçici bir Genel Yönetim Kurulu kurulmuş, temsil ve ilzam tespit edilmiş ve ( EK: 1 ) ve Geçici bir Bütçe ( EK: 2 ) onaylanmıştır.
Hüküm Eksikliği
MADDE 48. – Bu tüzüğün uygulanmasında bir hüküm eksiliği ile karşılanırsa, sırası ile Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler uygulanır.
Federasyon İç Denetim Şekilleri
MADDE 49. – Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Yürürlük
MADDE 50. – Bu tüzük Genel Kurulun kabulü ile yürürlüğe girer.
27.NİSAN.2013 , ANKARA

Mesleki Etik Bildirgesi

Federasyon üyesi derneklerin ve derneklere üye firmaların uyması gerekli etik kurallar aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, federasyona üyelik halinde bu kurallar kabul edilmiş addedilir.
1.- Mesleki ve kurumsal sorumluluk;
Federasyon üyesi dernekler ve derneklere üye firmalar, faaliyetleri sırasında kamu vicdanını rahatsız edecek ve mesleğe güveni zedeleyecek davranışlarda bulunamazlar.
2.- Dürüstlük anlayışı;
Federasyon üyesi dernekler, dernek binasında ve iktisadi işletmesinde çalışanlarına karşı güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunun sürekliliğini sağlamak, haklı nedenler olmaksızın çalışanlarının işine son vermemek, çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını zamanında ve tam olarak ödemek, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili tedbirleri almak, çalışanlarına ve üyelerine karşı ırk, dini inanış, cinsiyet, siyasi görüş vb. den dolayı ayırım yapmamakla yükümlüdür.
3.- Güvenilirlik ve objektiflik;
Federasyon üyesi dernekler, tüm ilişkilerinde karşılıklı güven ve işbirliği anlayışı içerisinde ve objektif dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek, üyelerinin ürünleri ile ilgili doğru bilgileri vermesini sağlamak, kendi yükümlülüklerini zamanında, yasal ve mesleki standartların gerektirdiği kaliteye uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
4.- Yetkinlik;
Federasyon üyesi dernekler, mesleğin gerektirdiği yeterli bilgi seviyesine ve yetkinliğe ulaşmak, üyelerinin bu konudaki mesleki sorunlarına cevap verebilmek, ilgili teknik ve yasal gelişmeleri takip etmek ve gereken konularda uzman istihdam etmekle yükümlüdür.
5.- Doğru temsil ve dış görünüm;
Federasyon üyelerinin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlerde ve toplantılarda giyim ve kuşamına özen göstermek, kamusal alanlarda ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. ne uymak, üyesi bulunduğu derneği ve federasyonu doğru temsil etme bilinci içinde hareket etmek ve toplumun genel kabul görmüş sosyal, kültürel ve ahlaki kurallarına uymakla yükümlüdür.
6.- Meslek itibarının korunması;
Federasyon üyesi dernekler, her türlü faaliyetlerinde mesleğe güveni temin edecek ve itibarını koruyacak biçimde davranmakla yükümlüdür; üyelerinin de her türlü iş ve faaliyetlerinde bu yükümlülüğe uygun davranmalarını sağlamakla yükümlüdürler.
7.- Toplum ve hasta güvenliğini düşünmek (Tüketicilere karşı duyarlı olmak);
Federasyon üyesi dernekler; Türk toplumunun kültürü, tarihi ve sosyal özelliklerini dikkate almak, üyelerinin ürünlerini tüketicilere özenli bir şekilde sunmalarını, yasal mevzuata, tüketici haklarına ve hasta güvenliğine uygun davranmalarını sağlamakla yükümlüdürler.
8.- Çıkar çatışmalarından kaçınmak;
Federasyon üyesi dernekler, hayatın olağan akışına göre meşru kabul edilmeyen yöntemlerle maddi kazanç elde etmeye yönelik faaliyet, çekişme ve çatışmalara taraf olamaz.
9- Yasalara uygun hareket etmek;
Federasyon üyesi dernekler, sektörle ilgili yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerini bilir ve buna uygun hareket eder.
10- Haksız rekabetten kaçınma;
Federasyon üyesi dernekler, haksız rekabetten kaçınır, üyelerinin de haksız rekabetten kaçınmasını temin edecek etik kurallar konusunda gerekli düzenlemeleri yapar.
11- Etik değerlere uyma yükümlülüğü;
Federasyon üyesi dernekler, hak, adalet ve eşitlik ilkelerine uymak, çalışanlarına, üyelerine ve faaliyetlerindeki diğer muhataplarına karşı adil ve hakkaniyetli davranmaya azami dikkati göstermekle yükümlüdür. Bu konuda ‘Tümdef Etik Kuralları’ benimsenmelidir.
12- Şeffaflık;
Federasyon üyesi dernekler, bilgileri dahilindeki üyelerinin ticari sırları hariç olmak üzere, yetkili kurum ve kuruluşlara yasalar çerçevesinde hukuki, mali ve etik yönlerden şeffaf ve hesap verebilir yapıda olmalıdır. Şeffaflık, organizasyonun her türlü faaliyetinin yasal çerçevede ve tam bir açıklık içinde yürütülmesi, gerektiği durumlarda yetkililere tam ve gerekçeli olarak açıklanabilmesi, topluma karşı daha duyarlı olunması demektir.
Federasyon üyesi dernekler, bu maddede belirtilen mesleki etik kurallara, üyelikleri boyunca uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.