Elektronik Fatura Uygulamasına Geçilmesi

Bilindiği üzere; 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına başlanmış olup, Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olacaktır. Bu itibarla, 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin SGK’ya gönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir.

Elektronik fatura ile ilgili uyulması gereken standart, format ve kurallar ile diğer hususlar Gelir İdaresi Başkanlığının www.efatura.gov.tr internet adresinde duyurulmuştur.

Malumdur ki; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilere sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen, sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliği ve eki listelerinde belirtilen finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin giderleri SGK tarafından karşılanır. Bu kapsamda ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde SGK tarafından sağlık hizmeti sunucularına ödeme yapılmakta olup, elektronik fatura uygulamasının getirdiği teknolojik kolaylıklar sebebiyle elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan sağlık hizmet sunucuları ile ilgili işlemler daha kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Bu bilgiler kapsamında Federasyonumuz, sizlerin süreci daha rahat yönetmeniz için bilgilendirme duyuruları, eğitim videoları hazırlanması ve sizlere sorunsuz hizmet verilmesini sağlamak adına çeşitli firmalarla görüşme halindedir. Anlaşma imzalanmasının akabinde gerek web sitemizden gerekse de derneklerimiz aracılığı ile resmi duyuru yapılacağını belirtiriz.

Elektronik Fatura Uygulamasına Geçilmesi Hakkında SGK Duyurusu