Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Yayımlandı..

9 Eylül 2017 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 30175
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI
Karar No: 2017/7
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 03/08/2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
MADDE I- Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.49 numaralı “Spinal Musküler Atrofi Tip-1 (SMA Tip-1) hastalığında nusinersen sodium kullanım ilkeleri;” başlıklı maddesinin;
a) Birinci fıkrasının,
“(1) SMA Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar çocuk nörolojisi uzman hekiminin yer aldığı, ilk 4 uygulama için 3 ay süreli sonraki uygulamalar için 4 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden “Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu” tarafından verilecek “İlaç Kullanım Onayı” ile çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilir. “İlaç Kullanım Onayı” nın; ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
b) Üçüncü fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin,
“c) Bu maddenin 3’üncü fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen kriterlere uyan hastalara (invaziv/non invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın) tedavi başlanır. Tedavi sürecinde SMA’dan kaynaklı invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı geliştiği saptanan veya invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı devam eden hastalarda tedaviye son verilir. Enfeksiyon vb. durumlardan dolayı invaziv mekanik solunum desteği alan ve sebep ortadan kalktıktan sonra solunum desteği ihtiyacı kalkan hastalarda tedavi kesilmez.
ç) Sağlık Bakanlığınca hastaların klinik değerlendirmelerini yapmak üzere değerlendirme ekipleri oluşturulur, değerlendirme kriterleri ve hasta takiplerinin yapılacağı merkezler belirlenir. Hastaların klinik değerlendirmeleri belirlenen kriterler çerçevesinde ve periyotta bu merkezlerdeki sorumlu hekimler ve değerlendirme ekiplerince yapılır. Hastaların klinik değerlendirmelerinde Hammersmith İnfant Neurological Examination (HİNE) veya Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMSE) veyaThe Children’s Hospital of Philadelphia infant Test of Neuromuscular Disorders (CHOP INTEND) adı verilen nörolojik ve motor skalalar kullanılır. Değerlendirme sonrası raporlar, “Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu”na sunulur. Tedaviyi sonlandırma veya tedaviye devam etmeye dair nihai karar bu komisyon tarafından verilir.” şeklinde değiştirilmesine oybirliği ile,
MADDE 2- Sağlık Bakanlığı izni ile yurt dışından temin edilerek tedavide kullanılan ilacın ülkemizde ruhsat alarak satış izni alması ve EK-4/A Listesine giriş talebi olması nedeniyle ara ödeme kapsamına girmesi durumunda, Sağlık Bakanlığınca ilaca verilen perakende satış fiyatı üzerinden SUT’un 4.4.1 maddesinde tanımlı indirim oranlan (firmalar tarafından verilen özel iskontolar dahil) uygulandıktan sonra kademeli eczane iskontosu uygulanarak bulunacak tutarın, ilacın Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi’nde (EK-4/C) kayıtlı fiyatın standart kamu kurum iskontosu olarak oranı SUT’un 4.4.1 maddesinde tanımlı baz iskonto uygulandıktan sonra bulunacak tutardan fazla olduğunun tespit edilmesi halinde; Kurum bilgi sistemine bahse konu ilaca ait barkod bilgisi ile birlikte fiyat kaydının EK-4/C’de döviz cinsinden kayıtlı fiyatının EK-4/A Listesine giriş talep tarihindeki T.C Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden TL cinsine çevrilerek ve SUT un 4.4.1 maddesinde tanımlı baz iskontonun uygulanmasını müteakip bulunacak tutar üzerinden ve TL cinsinden yapılmasına ancak ödemeyi yapacak olan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince ödenecek tutarın SUT’un 4.3 numaralı maddesinin 8 inci fıkrasında belirtildiği şekilde hesaplanarak belirlenmesine,
Bu karar doğrultusunda yapılan işlemlerin bilgi amacıyla Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna sunulmasına oybirliği ile,
MADDE 3- SUT Eki Ek 2/B Listesinde aşağıda yer alan işlem kodunda açıklama ve işlem puanı değişikliği yapılmasına oybirliği ile,
EK-2/B
HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ
KODU
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
İŞLEM PUANI
610820
ESWT
Ekstrakorporal şok dalgası, tek seans. (En fazla 5 seans ödenir.)
42,16
MADDE 4- SUT Eki Ek 2/B Listesine aşağıdaki işlem kodunun eklenmesine oybirliği ile,
EK-2/B
HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ
KODU
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
İŞLEM PUANI
700992
Perkütan sol appendiks kapatılması
1200
MADDE 5- SUT Eki Ek 2/C Listesinde aşağıda yer alan işlem kodunda açıklama ve işlem puanı değişikliği yapılmasına oybirliği ile,
EK-2/C
TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ
PAKET KODU
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
İŞLEM GRUBU
*
İŞLEM PUANI
P610820
ESWT
Ekstrakorporal şok    dalgası,    tek seans. (En fazla 5 seans ödenir.)
E
42,16
MADDE 6- SUT Eki Ek 2/C Listesine aşağıdaki işlem kodunun eklenmesine oybirliği ile,
EK-2/C
TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ
PAKET KODU
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
İŞLEM GRUBU
*
İŞLEM PUANI
P700992
Perkütan sol appendiks kapatılması
Appendiks kapama sistemi hariç
A3
*
3.500,00
MADDE 7- SUT eki Ek-2/A-2 Listesine aşağıda yer alan işlem kodlarının eklenmesine oybirliği ile
EK-2/A-2
AYAKTAN BAŞVURULARDA İLAVE OLARAK FATURALANDIRILABİLECEK İŞLEMLER LİSTESİ
KODU
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
703991
Videonistagmografi (VNG)
704020
Çocuk işitme eğitimi, her bir seans
804281
MR T2 * kardiyak
804411
MR T2 * karaciğer
804412
MR Enteroklizis
804413
MR, Fetal
804414
MR Sisternografı
804415
MR,    Difüzyon    Tensör    Görüntüleme, Traktografı
804416
MR 3-boyutlu Görüntüleme
MADDE 8- Sağlık Uygulama Tebliği eki “Ek-3H KARDİYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ”nde yer alan aşağıda SUT kodu ve alan tanımı belirtilen malzemenin mevcut fiyatının aşağıdaki gibi güncellenmesine oybirliği ile,
SUT Kodu
SUT Alan Tanımı
SUT Fiyatı
KR1151
STENT, KORONER, BALONA MONTE EDİLMİŞ İLAÇ SALINIMLI
650,00
MADDE 9- Sağlık Uygulama Tebliği eki “Ek-3L ÜROLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ”ne yeni eklenen aşağıda SUT kodu ve alan tanımı belirtilen malzemenin fiyatının aşağıdaki gibi belirlenmesine oybirliği ile,
SUT Kodu
SUT Alan Tanımı
SUT Fiyatı
UR2007
İNTRAKAVİTER HİPERTERMİ RF PROBU İLE BİRLİKTE İNTRAKAVİTER KEMOTERAPİ SETİ
2.484,00
MADDE 10- Sağlık Uygulama Tebliği eki “Ek-3C-2 EKSTERNAL ALT VE ÜST EKSTREMİTE/GÖVDE PROTEZ ORTEZLER LİSTESİ”nde yer alan aşağıda SUT kodu ve alan tanımı belirtilen malzemenin mevcut fiyatının aşağıdaki gibi güncellenmesine oybirliği ile,
SUT Kodu
SUT Alan Tanımı
SUT Fiyatı
OP1178
DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ SİLİKON LİNER DEĞİŞİMİ
734,40
MADDE 11- Sağlık Uygulama Tebliğine aşağıdaki metnin eklenmesine oybirliği ile,
“5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin onuncu fıkrası kapsamında yer alan kişilerin; SUT’ta yer alan fiyatlarla temin edilemeyen ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler ile SUT’ta yer almayan her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlere, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapılacak protokol/sözleşme kapsamında, bu hastanede oluşan ve/veya oluşturulacak komisyon/kurulca ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi ve ihtiyacın hastanece karşılanarak Kuruma faturalandınlması halinde fatura tutarı üzerinden ödenir.”
MADDE 12- Sağlık Uygulama Tebliği eki “Ek-3C-3 DİĞER PROTEZ ORTEZLER LİSTESİ”nde yer alan aşağıda SUT kodu ve alan tanımı belirtilen malzemelerin mevcut fiyatının aşağıdaki gibi güncellenmesine oybirliği ile,
SUT Kodu
SUT Alan Tanımı
SUT Fiyatı
DO 1025
ELDİVEN (PARMAK UCU AÇIK/KAPALI)
375,00
DO 1026
OMUZDAN DESTEKLİ KOLLUK BİLEĞE KADAR
345,00
DO 1027
DİZ ALTI ÇORAP
270,00
DO 1028
DİZ ÜSTÜ ÇORAP (SİLİKON DESTEKLİ)
287,00
DO 1029
KÜLOTLU ÇORAP
636,00
DO 1030
BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK ÇORAP
720,00
DO1031
ELDİVEN (PARMAK UCU AÇIK/KAPALI)
128,00
DO 1032
OMUZDAN DESTEKLİ KOLLUK BİLEĞE KADAR
117,00
DO 1033
DİZ ALTI ÇORAP
92,00
DO 1034
DİZ ÜSTÜ ÇORAP (SİLİKON DESTEKLİ)
98,00
DO1035
KÜLOTLU ÇORAP
216,00
DO1036
BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK ÇORAP
190,00
Bu kararların yayımlanacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen tarihte yürürlüğe girmesine oybirliği ile,
Karar verilmiştir.

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org