Tıbbi Laboratuvarların Ruhsatlandırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin bir kısmı Valiliklere devredildi

Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis İşlemleri Dairesi Başkanlığı tarafından Tıbbi laboratuvarların ruhsatlandırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin bir kısmının Valiliklere devredilmesi hakkında duyuru yayımlandı.

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, özel sağlık kuruluşu bünyesinde ve müstakil olarak faaliyet gösteren 992 sayılı Kanun kapsamındaki tıbbi laboratuvarların ruhsatlandırılma iş ve işlemleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin Ruhsat yenileme başlıklı 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; Aşağıdaki durumlarda ruhsat yenilenir:

a) Özel müstakil tıbbi laboratuvarlardaki mesul müdür değişikliği.
b) Tıbbi laboratuvar birim sorumlusu değişikliği.
c) Tıbbi laboratuvarın faaliyette bulunduğu uzmanlık dalı değişikliği.
ç) Adres/Fiziki mekân değişikliği.
d) Kurum/Kuruluş veya tıbbi laboratuvar adı değişikliği.
e) Tıbbi laboratuvar sahipliği değişikliği.

ve “Birinci fıkrada sayılan durumlarda, en az on beş iş günü önce ek-1’e uygun ruhsat başvuru formu ile birlikte müdürlüğe başvurulur.” hükümleri gereğince, Bakanlık Makamından alınan 14.02.2018 tarih ve 235 sayılı Makam Onayı ile tıbbi laboratuvarların ruhsatlandırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin bir kısmının Valiliklere devredilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen ruhsat değişikliği gerektiren durumlarda (kurum adına Bakanlığımızca daha önce tanımlanan ruhsat numaraları değiştirilmeksizin) ruhsat tanzimi işlemlerinin mezkûr Yönetmelik kapsamında Müdürlüğünüzce yapılarak, SKYS kayıtlarında gerekli güncellemelerin yapılması, ruhsat değişiklik sebebini içerecek şekilde hazırlanmış üst yazı ile birlikte tanzim edilen tıbbi laboratuvar çalışma ruhsatının bir örneğinin, SKYS’ye kayıt yapılması sonucunda alınan işlem çıktılarının ve Bakanlığımızca düzenlenen ruhsat aslının (arka yüzü Müdürlüğünüzce imzalanarak mühürlenmiş şekilde) Bakanlığımıza gönderilmesi, Ayrıca ruhsat değişikliği gerektirmeyen birim sorumlusu haricindeki uzman ayrılış/başlayış, araç gereç ve cihaz, personel, kimyasal madde ve uzmanlık dalına uygun test listesi değişikliği ile ilgili iş ve işlemlerinin SKYS kayıtlarında gerekli güncellemelerin Müdürlüğünüzce yapılması, Ancak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, özel sağlık kuruluşu bünyesinde ve müstakil olarak faaliyet gösteren tıbbi laboratuvarların;

1- Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine göre ilk defa ruhsatlandırılması,

2- Özel Sağlık kuruluşları ve müstakil olarak faaliyet gösteren tıbbi laboratuvarların kadro alımı/devri/ birleşme gibi durumlarında,
3- Özel sağlık kuruluşu bünyesindeki tıbbi laboratuvarlarda kadro dışı geçici çalışma modeliyle (örneğin; ATT Yönetmeliği Ek madde 1/4, ÖHY Ek madde 5/1/e/3 gibi.) başlatılacak olan uzmanların kuruluşta çalışmasının uygun olarak değerlendirilmesi, gibi nedenlerle ruhsat düzenlenmesi iş ve işlemleri Bakanlığımızca değerlendirilmeye devam edileceğinden bu taleplerin, anılan Yönetmelik ve ilgili Kanun kapsamında ruhsatlandırmaya esas bilgi ve belgelerle birlikte başvuru dosyalarının tarafımıza gönderilmesine devam edileceği, Ayrıca, söz konusu işlemler yürütülürken işleme konu bilgilerin SKYS kayıtlarına doğru ve eksiksiz olarak eklenmesi ile Müdürlüğünüzce düzenlenecek olan belgelerin doğru olması ehemmiyet taşıdığından yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yetki Devri hakkındaki Resmi Yazıyı görmek için tıklayınız


Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org