TÜMDEF Hukuk Danışmanı Sayın Avukat Ayhan ŞİMŞEK'in Görüşü

Sayın Dernek Yöneticileri

 

Federasyon Avukatımız Sn.Ayhan ŞİMŞEK’ in Cumhurbaşkanlığının 2020/5 sayılı Genelgesine İlişkin hazırladığı görüş ve örnek başvuru dilekçesi ektedir. Konuyu aşağıda bilginize sunarım.

 

Cumhurbaşkanlığının 2020/5 sayılı Genelgesine İlişkin Bilgi Notu;

2 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnalar dahil) kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde  COVİD-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine ilişkin başvuruların yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle  sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacağı,  İdarelerce bu başvuruların 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 ncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri incelenerek Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesin alınacağı, değerlendirme sonucunda ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı veya sözleşmenin feshine karar verilebileceği, hususlarına yer verilmiş,

Kamu İhale Kurumunun 02.04.2020 tarihli duyurusunda ise anılan Genelgeye atıfta bulunularak; yükleniciler tarafından 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında yapılacak başvurular ile idarelerin buna ilişkin işlemlerinin anılan Genelge’ye uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Kamu İhale Kurumu duyurusunda zikredilen 4735 sayılı Kanunun “Mücbir sebepler “ başlıklı 10 cu maddesinde “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller    Doğal afetler, Kanuni grev, Genel salgın hastalık, Kısmî veya genel seferberlik ilânı ve gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller olarak sayılmıştır.

Bu sayılan mücbir sebep halleri ne yüklenicilerin kamu ile imzalamış oldukları sözleşmeler ile Kamu İhale Genel Tebliğinde de aynen yer verilmiştir.

Buna göre, Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığının Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak kabul edilmesi nedeniyle Kamu ile sözleşmesi devam eden yüklenicilerin sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğini gerekçesiyle süre uzatımı veya sözleşmenin feshine ilişkin başvurularını (belgelendirmek  koşulu ile) sözleşmenin tarafı olan idareye yapabileceklerdir.

TÜMDEF Hukuk Danışmanı

Av. Ayhan ŞİMŞEK 


Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org