İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri hakkında genelge (2018/12)

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI

 Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 93377465/869 11/04/2018

Konu: İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri

GENELGE

2018/12

İl Sağlık Müdürlükleri ile bağlı sağlık tesisleri ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunlara dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat hükümleri doğrultusunda, satış ve kiralama işlemlerini ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat hükümlerine göre yapmaktadır.

4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunlar ve ikincil mevzuat hükümlerinde, ihale sürecinde ve/veya sözleşmenin uygulanması sırasında bazı fiil veya davranışlarda bulunmanın yasak olduğu ve bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında nasıl bir işlem tesis edileceği belirtilmiştir.

694 sayılı KHK ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidilerek Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması üzerine Bakanlığımız taşra teşkilatında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla ihalelere katılmaktan yasaklama işlemleri aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

A- İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER


1- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Yer Alan Yasaklama Hükümleri

a) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde ihalelerde yasak fiil veya davranışlar belirlenmiş ve bu yasaklara uymayanlar hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği belirtilmiştir.

b) Kanunun 58 inci maddesinde üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği belirtilmiştir.

c) Kanunun 59 uncu maddesinde, taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, ihale sürecinde 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği belirtilmiştir.

d) 4734 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde; madde hükmünde belirtilen hususların aksine hareket edenler hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği belirtilmiştir. 2- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Yer Alan Yasaklama Hükümleri

a) Kanunun 16 nci maddesinde, sözleşmenin, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebileceği, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredilemeyeceği veya devir alınamayacağı, izinsiz devredilen veya devir alman veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmelerin feshedileceği, devreden ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26 ncı madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir.

b) Kanunun 22 nci maddesinde; 19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılacağı belirtilmektedir.

c) Kanunun 25 inci maddesinde sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve davranışlar sıralanmış ve 26 ncı maddesinde de bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği öngörülmüştür.

d) Kanunun 29 uncu maddesinde; madde hükmünde belirtilen hususların aksine hareket edenler hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama uygulanacağı öngörülmüş, Kanunun 30, 32, 33 ve 34 üncü maddelerinde ilgililerin sorumlulukları belirlenmiş ve aksine hareket edenler hakkında uygulanacak yaptırımlarla birlikte aynı Kanunun 27 inci maddesinin de uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 3- Çerçeve Anlaşma İhaleleri Ve Münferit Sözleşme Alımları İle İlgili Yasaklama Hükümleri

a) Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde, çerçeve anlaşma imzalamaya davet edildiği halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre çerçeve anlaşma imzalamayanlar hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği belirtilmiştir.

b) 4734 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine göre münferit sözleşmeye davet edildiği halde ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde münferit sözleşme imzalamayan istekliye ihalelere katılmaktan yasaklama cezası verilecektir.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlar çerçeve anlaşma ihaleleri ve münferit sözleşme alımları ile ilgili özel hususlar olup, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda yer alan ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin tüm hükümler bu alımlar için de uygulanacaktır.

4- Doğrudan Temin Alımlarında Yasaklama İşlemleri

Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.10. "Doğrudan Temin Usulünde Yasaklama Kararı" başlığı altında;

"28.1.10.1. Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda, Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir.

28.1.10.2. Doğrudan teminin ihale usulü olmadığı dikkate alındığında, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan yasak fiil veya davranışlar düzenlendiğinden; aynı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen müeyyidelerin doğrudan temin için uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

28.1.10.3. Bununla birlikte; doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez."

şeklinde açıklamalara yer verilmiş olup, doğrudan temin alımlarında bu açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda Yer Alan Yasaklama Hükümleri

a) 2886 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında yasak olan fiil ve davranışlar sıralanmış ve anılan Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği düzenlenmiş olmakla birlikte Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte de bu hususa yer verilmiştir.

b) Kanunun 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise, üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği belirtilmiştir.

B- YASAKLAMAYI GEREKTİRİR DURUMUN TESPİTİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddeleri ile 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddelerinde, idarelerin ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan Bakanlığa bildirmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliğinde yasaklamayı gerektirir durumlarla ilgili olarak idarelerin nasıl hareket etmeleri gerektiği yönünde açıklamalara yer verilmiştir. Bununla birlikte telafisi güç yaptırımlarla karşılaşılmaması için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. 4734 sayılı Kanunun 17 nci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddeleri ile 2886 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde, ihalelerde ve sözleşmenin uygulanması sırasında yasak olan fiil veya davranışlar belirlenmiştir. Belirtilen bu yasak fiil veya davranışlardan bazıları (Örneğin; sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek) aynı zamanda Türk Ceza Kanununa (TCK) göre suç teşkil eden fiil veya davranışlardır.

Özellikle TCK ile de suç sayılan ve cezai müeyyidelere dayanan bir hususta işlem tesisinin, her türlü şüpheden uzak, kesin ve kanıtlanabilir delillerin varlığını gerektirdiği, bu yönde ve nitelikte delil bulunmaksızın salt şüpheye dayalı tartışılabilir müphem delil ve ifadelere müsteniden işlem tesisinin hukuken uygun bulunmayacağı da tereddütsüzdür. Bu sebeple, 4734 sayılı Kanunun 17 nci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddeleri ile 2886 sayılı Kanunun 83 üncü maddelerinde yer alan yasak fiil veya davranışlarla ilgili olarak yapılacak olan ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerinde yukarıda belirtilen açıklamalar da göz önünde bulundurularak gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.

2. 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi kapsamında üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında verilecek ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tespitlerinde, tebligatın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasına dikkat edilecektir.

a) İhale üzerinde kalan ve sözleşmeye davet edilen isteklinin, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığını tevsik eden belgelerin sunulmaması halinde yapılacak işlemler hususunda; Kamu İhale Genel Tebliğinin "17.6. İhale üzerinde kalan isteklilerin kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri sözleşmeden önce sunamaması" başlığı altında yapılan açıklamalara dikkat edilmesi,

b) 4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde, teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında belirtileceği ve ihtiyaç duyulması halinde bu sürenin isteklinin kabulü kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabileceği belirtilmektedir. Sözleşmeye davetlerde teklif geçerlilik süresinin dolup dolmadığına, teklif geçerlilik süresinin uzatılması yönünde idarenin talebinin istekli tarafından kabul edilip edilmediğine dikkat edilmesi gerekmektedir.

3. 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (f) bendi kapsamında üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri uyarınca yerine getirmeyen yükleniciler hakkında verilecek ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tespitlerinde;

a) 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendinde taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen veya işi süresinde bitirmeyen yükleniciye, gecikme cezası uygulanmak üzere idarenin on günden az olmamak üzere ihale dokümanında belirlenen süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarın çekilmesi bu ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi hallerinde sözleşmenin feshedilmesi gerektiği hüküm altına alınmasına rağmen söz konusu ihtarname çekilmeden,

b) İhale dokümanında ve sözleşme hükümlerinde idarenin siparişi üzerine mal teslim edileceği belirtilmesine rağmen siparişler, ihale dokümanında belirtildiği şekilde verilmeden,

c) Taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine göre yerine getirmediğine dair herhangi bir tutanak, rapor gibi belgeler düzenlenmeden,

d) Muayene ve kabul işlemleri ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmadan, Yüklenicilerin sözleşmeleri, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirmediği gerekçesiyle, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine istinaden feshedilmekte ve yüklenici hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi için Bakanlığımıza bildirimde bulunulmaktadır.

4. İdarelerce devam eden sözleşme kapsamında yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaşıldığında, sözleşme feshedilmeden yüklenici hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi için Bakanlığımıza bildirimde bulunulduğu görülmektedir.

Oysaki 4735 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin son paragrafında; "...19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde yükleniciler hakkında 26 nci madde hükümlerine göre işlem yapılır..." şeklinde yer alan hükümden de anlaşılacağı üzere sözleşmenin feshedilmesi halinde yasaklama kararı verileceği açıkça belirtilmektedir.

Bu nedenle, devam eden sözleşme kapsamında yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaşıldığında, idarelerce bu durum tespit edilerek sözleşme feshedildikten sonra yüklenici hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi için Bakanlığımıza talepte bulunulması gerekmektedir.

5.Yüklenicinin işçilerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi hali, 4735 sayılı Kanunun 20 inci maddesi kapsamında sözleşmenin feshi sebebi olarak kabul edilmeyeceği gibi 25 inci maddesi kapsamında yasak fiil ve davranış olarak da kabul edilmeyecektir.

Ancak, yüklenicinin işçilerine karşı olan yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle, sözleşme konusu taahhüdün ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri doğrultusunda yerine getirilmemesi veya işin süresi içerisinde bitirilmemesi durumlarında sözleşmede ve Kanunda belirtilen şekilde sözleşmenin feshedilmesi halinde yasaklama kararı uygulanacaktır.

6. 2886 sayılı Kanun hükümleri uyarınca verilecek olan ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tespitlerinde;

a) 2886 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde belirtilen hükümlere ve süreye (15 gün) riayet edilmesi,

b) Sözleşme yapıldıktan sonra Kanunun 63 üncü maddesinde yazılı hükümler dışında müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, Kanunun 62 nci maddesi gereğince idarece en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarın çekilmesi gerekmektedir.

c) Ayrıca yasaklama işlemlerinde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine de dikkat edilmesi gerekmektedir. C- YASAKLAMAYI GEREKTİRİR DURUMLARIN İDARELERCE BİLDİRİLMESİ

1- Cumhuriyet Savcılığına Bildirim

4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde; "Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan soma tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur..."

4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde; "İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur..."

Şeklinde belirtilen hükümler doğrultusunda idarelerce, Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

2- Yasaklama Taleplerinin Bakanlığımıza Bildirimi

4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddeleri ile 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddelerinde; ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının, ihaleyi yapan idarelerin ilgili veya bağlı bulundukları Bakanlıklar tarafından verileceği, ayrıca idarelerin yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulundukları Bakanlığa bildirmekle yükümlü oldukları belirtilmektedir.

Anılan hükümler doğrultusunda İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı sağlık tesislerince yasaklamayı gerektirir bir durum tespit edilmesi halinde, yasaklama ile ilgili talepler İl Sağlık Müdürlükleri tarafından;

a) İhalenin İl Sağlık Müdürlüğünce yapılması ve sözleşmeye bağlanması halinde Strateji Geliştirme Başkanlığına,

b) İhalenin bağlı sağlık tesisleri tarafından yapılması ve sözleşmeye bağlanması halinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne, gönderilecektir.

3- Yasaklama Taleplerinin Zamanında Bildirilmesi

4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddelerinde; ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırk beş gün içinde verileceği, verilen bu kararların Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç on beş gün içinde gönderileceği ve yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Bu süre geçirildikten sonra yasaklama kararı verilmesi mümkün olmadığından, kurumlarımız ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durum tespit ettikleri takdirde gereğinin yapılması için bu durumu ivedilikle Bakanlığımıza bildirmek zorundadırlar.

4- Yasaklama Taleplerinde Bakanlığımıza Gönderilmesi Gereken Bilgi Ve Belgeler

İhalelere katılmaktan yasaklama kararı verebilmek için gerekli bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak Bakanlığımıza gönderilmesi yasaklama kararlarının gecikmeye neden olunmadan işleme konulmasını sağlamak açısından önem arz etmektedir.

Yasaklama bildirimlerinin Bakanlığımızca sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için; yasaklama bildirimine ilişkin üst yazılarda, idarece tespit edilen yasak fiil veya davranışın 4734 sayılı Kanunun 17 nci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddeleri ile 2886 sayılı Kanunun 83 üncü maddelerinde belirtilen hangi yasak fiil veya davranış kapsamında değerlendirildiği net olarak belirtilmeli ve yasaklamayı gerektirir durumun ayrıntısıyla ve kronolojik sıralamaya tabi tutularak açıklanması gerekmektedir.

Bu bağlamda, yasak fiil veya davranışın özelliğine göre bazı belgeler değişiklik göstermekle birlikte, aşağıda sayılan belgelerin kurumlarımız tarafından asılları idarede saklanmak üzere bırakılacak olup, suretlerinin "aslı gibidir" yapılarak zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmesi gerekmektedir.

a) Bütün yasaklama bildirimlerinde gönderilmesi gereken ortak belgeler

1- Kamu İhale Genel Tebliği ekinde yer alan "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" formu.

2- İsteklinin/yüklenicinin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi.

3- İsteklinin/yüklenicinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4- İsteklinin/yüklenicinin sermaye hisse oranlarını gösterir ticaret sicil gazetesi.

5- Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.1.3 üncü maddesinin (b) bendi başlığı altında yapılan açıklamalar doğrultusunda tespit edilen ortaklar/ortaklıklarla ilgili tüm bilgi ve belgeler (T.C. kimlik numarası, vergi kayıt numarası, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi gibi),

6- Teklif mektubu ile teklif mektubunu imzalayan kişinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, vekâleten ihaleye katılma halinde ise; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

7- İsteklinin/yüklenicinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

8- İhale komisyon kararı.

9- Geçici veya kesin teminatın gelir kaydedilmesinin gerektiği durumlarda, teminatın gelir kaydedilmesi için ilgili saymanlığa yazılan yazı.

10- İdari Şartnamenin tamamı.

11- Yasak fiil veya davranışın tespitine yönelik tüm bilgi ve belgeler.

Örneğin;

a) Sahte belge veya sahte teminat kullanıldığının tespitine dair bilgi ve belgeler,

b) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmaktan dolayı teklif edilen yasaklamalarda, gerçek veya tüzel kişinin ihaleye katılamayacağını gösterir bilgi ve belgeler,

c) 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aykırı olarak sözleşmenin devredildiğini gösterir bilgi ve belgeler.

b) Sözleşme, münferit sözleşme veya çerçeve anlaşma imzalamaya gelmediği için ihalelere katılmaktan yasaklama karan bildirimlerinde (a) bendinde sayılan belgelere ilave olarak;

1- Kesinleşen ihale kararı bildirim yazısı ile sözleşme yapmaya davet yazısı, ayrıca bu yazıların 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde belirtilen usullerde bildirim ve tebligatının yapıldığını gösterir bilgi ve belgeler.

2- İsteklinin yasal süre içerisinde sözleşme imzalamadığına dair tutulan tutanak.

3- Münferit sözleşme ihalelerinde: çerçeve anlaşma ihalesi için verdiği teklif mektubu, münferit sözleşme teklif vermeye davet yazısı, münferit sözleşme ihalesi için verilen teklif mektubu ve münferit ihale komisyon kararı. c) Taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirmediği veya işi süresinde bitirmediği için ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bildirimlerinde (a) bendinde sayılan belgelere ilave olarak;


1- Yüklenici ile imzalanan sözleşmenin tamamı.

2- Teknik Şartnamenin tamamı.

3- Taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirmediğine veya işi süresinde bitirmediğine dair (muayene ve kabul komisyonu tutanakları, bildirimler, sipariş yazıları, durum tespit tutanakları, firma dilekçeleri gibi) belgeler.

4- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine gönderilmesi gereken on günden az olmamak üzere ihale dokümanında belirlenen süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarname ile bu ihtarnamenin yükleniciye usulüne uygun olarak tebligatının yapıldığını gösterir bilgi ve belgeler.

5- Fesih kararı ve bu kararın yükleniciye bildirildiğine dair belge.

D- DİĞER HUSUSLAR 1- Bu Genelgede, ihalelere katılmaktan yasaklama işlemleri ile ilgili olarak uygulamada sıklıkla tereddüde düşülen bazı hususlara yer verilmiş olup, yasaklamaya ilişkin işlemlerde öncelikle ilgili mevzuat doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

2- Bu Genelgede yer alan düzenlemeler/açıklamalar; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinde ve bu Kanunlara dayanılarak hazırlanan ikincil mevzuatta yapılacak değişikliklere aykırı hale gelmesi halinde geçersiz sayılacaktır.

3- Strateji Geliştirme Başkanlığının yayımladığı 05.06.2008 tarihli ve 2008/42 sayılı Genelgenin "VII- İhalelere Katılmaktan Yasaklama" bölümü ile Mülga Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun yayımladığı "İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri" konulu 22.03.2013 tarihli ve 2013/04 nolu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ

Bakan a.

Müsteşar

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org