Kamu Hastaneleri Ödeme Sistemi

GENEL BÜTÇE ÖDEMELERİ
Bir Defaya Mahsus Alım

1. Ödeme Dosyası Tahakkuk Birimine gelir.
2. Dosyada eksiklik yoksa; KBS üzerinden Ödeme Emri Fişi düzenlenerek Merkez Saymanlığa gönderilir.
3. Devamında ödeme yapılır.
Devam Eden Alım 1. Fatura ve ekleri Tahakkuk Birimine gelir.
2. Fatura ve eklerinde eksiklik yoksa; KBS üzerinden Ödeme Emri Fişi düzenlenerek Merkez Saymanlığa gönderilir.
3. Devamında ödeme yapılır.


DÖNER SERMAYE ÖDEMELERİ
Ödeme İşlemi;
Bir defaya mahsus alıma ait ödeme

1. Satın Alımı bitirilen işlemin dosyası gelir.
2. Eksik evrak bulunmaması durumunda; Fatura ve ekleri getirilir.
3. Fatura ve eklerinde eksiklik olmaması durumunda; Strateji Geliştirme Başkanlığından ödenek tahsisi istenir. (Her hafta Çarşamba günü)
4. Strateji Geliştirme Başkanlığından Gönderilen Ödenek Tahsis Yazısı gelir.
5. Yazı, Ödeme Dosyasına eklenir.
6. TDMS üzerinde Ödeme Emri Fişi düzenlenerek kontrole gönderilir.
7. Kontrolde onaylanan Ödeme Emri Fişi basılarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine imzaya sunulur.
8. Ödeme Emri Fişine dosya eklenerek ödenmek üzere Saymanlığa gönderilir.Ödeme İşlemi; Devam eden taahhütlere ait ödeme
1. Fatura ve ekleri Kuruma teslim edilir.
2. Fatura ve eklerinde eksiklik olmaması durumunda; Strateji Geliştirme Başkanlığından ödenek tahsisi istenir. (Her hafta Çarşamba günü)
3. Strateji Geliştirme Başkanlığından Gönderilen Ödenek Tahsis Yazısı gelir.
4. Yazı, Ödeme Dosyasına eklenir.
5. TDMS üzerinde Ödeme Emri Fişi düzenlenerek kontrole gönderilir.
6. Kontrolde onaylanan Ödeme Emri Fişi basılarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine imzaya sunulur.
7. Ödeme Emri Fişine dosya eklenerek ödenmek üzere Saymanlığa gönderilir.
Vergi Beyanı İşlemi
1. Her ayın en geç 24’ünde bağlı bulunulan vergi dairesine beyan verilir.
Ambar Çıkış İşlemi
1. Her 3 ayda bir Genel Müdürlükçe satın alınan mal ve malzemelerin ambar çıkışları, yardımcı defter kayıtlarına göre düzenlenerek Muhasebe
İşlem Fişi saymanlığa gönderilir.