Öne Çıkan Haberler

Tıbbi Tedarik Kongresi gerçekleştirildi
15.02.2019 Devamını Oku
Tıbbi Tedarik Kongresi gerçekleştirildi

Kamunun ve Sektörümüzün değerli temsilcilerinin katılımıyla 12-14 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen "Tıbbi Tedarik Kongresi" tamamlandı. Toplantıdan bazı notlar;

 • Federasyonumuzun Genel saymanı Onur Akgün "Geri ödeme, tedarik sorunları ve çözüm önerileri" başlıklı oturumda görüşlerini paylaştı..
 • T. C. Sağlık Bakanı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer: “Sağlık, savunma sanayinden bile daha öncelikli politika konusu olarak devlet ekonomilerine yön verecek bir alan. Türkiye’nin sağlık alanındaki başarı hikayesini tıbbi tedarik zincirinde de yakalamak gerek”
 • Kamu İhale Kurulu (KİK) 2. Başkanı Şinasi Candan: “4734 sayılı Kanun kapsamında tıbbi ürün ve hizmet alımlarının toplam tutarı 7,5 milyar TL’ye ulaştı”
 • Üniversite Hastaneleri Birliği’nden Çukurova Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mustafa Kibar: Etkin bir tedarik için etkin bir ödeme sistemi olmalıdır!
 • Prof. Dr. Mustafa Kibar: Döviz kurlarındaki istikrarsızlığa bağlı olarak; tıbbi malzemelerin büyük bir kısmında ciddi maliyet artışları, uzun yıllardır SUT’un bunu karşılayamayacak duruma gelmesine neden olmuştur.
 • Alp Sevindik, Güney Avrupa Kamu İlişkileri Direktörü, Abbott: 2012’de $ 1 = TL 1.76; 2019’da $ 1 = TL 5.25 = 3 KAT ARTIŞ… % 90 oranında ithal olan tıbbi cihaz sektörü bunu nasıl sürdürebilmektedir?
 • Hüseyin Sarpkaya, İVEK Tıbbi Cihaz Komitesi: Tıbbi malzemenin ve Tıbbi cihazın tedariki hayati öneme sahip olan bir üründür , krize girmeden önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Ayhan Aslan "OECD ülkelerinde kişi başı yıllık harcama 4000 dolar, Amerika’da 10000 dolar seviyelerinde iken Türkiye’de 2017 rakamlarına göre kişi başı sağlık harcaması tutarı sadece 1750 TL olmuştur.
 • Gökçe Kaptan, DMO Teknik Uzmanı: Mükemmel insanlar yoktur, mükemmel teknikler yoktur ancak birlikte davranmazsak hepimizin sağlığı tehlikeye girecek.
 • Dr. Osman Kan, Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, GM: Genel Müdürlüğümüz, yıllık ortalama 7.000 adet tıbbi cihazı satın alarak ihtiyaç kapsamındaki sağlık tesislerine teslimini sağlamaktadır.
 • Yönetim Kurulu Üyemiz Erkin Delikanlı: Bu yoğun kongreden umarım güzel sonuçlar alırız. Nice kongrelerde nice ajandalarda buluşmak dileği ile…


Kongre süresince emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz..


Başkanımız Her yerde Sektör Firmalarıyla Birlikte
29.01.2019 Devamını Oku
Başkanımız Her yerde Sektör Firmalarıyla Birlikte

Başkanımız Sn. Kemal Yaz ve Saymanımız Sn. Onur Akgün, TİTCK Kurum Başkanları Sn. Recep Uslu, Sn. Fatih Tan, Sn. Eray Kaplan ve SEİS Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Arap Health 2019 fuarında sektörümüzle bir arada..Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
20.01.2019 Devamını Oku
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede 7161 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’u yayımlanmıştır. Sektörümüzle alakalı iki madde aşağıda sizlerle paylaşılmaktadır. Her iki maddenin de yayım tarihi (18.01.2019) itibariyle yürürlüğe girdiğini hatırlatır, gereğini değerlendirmelerinize sunarız.

Kanunun tamamı için;  http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190120.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190120.htm

 MADDE 12- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 79- Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri ile diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin 31/10/2018 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden işletmeye verilen borç karşılığında ilgili döner sermaye muhasebe birimi tarafından defaten ödenir.

Gerçek veya tüzel kişi alacaklıların bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren kırk beş gün içerisinde;

a)  Kapsama dâhil alacak tutarı yerine, vade tarihi ve alacağın türüne (ilaç ve tıbbi malzeme türleri itibarıyla) göre Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek olan iskonto oranlarının uygulanması sonucu hesaplanacak tutarın ödenmesini kabul ettiğine ve iskonto oranına tekabül eden tutardan feragat ettiğine,

b) Kapsama giren alacakları için açmış oldukları davalar ile icra takiplerinden feragat ettiğine,

c) Kapsama dâhil alacaklardan bu madde uyarınca ödeme yapılanlarla ilgili hak ve alacakların hiçbir şekilde ihtilaf konusu yapılmayacağına,

dair yazılı olarak işletmeye başvurması gerekmektedir. Alacaklılar ilgili işletmedeki kapsama dâhil tüm alacakları için başvuruda bulunmak zorundadır. Başvuru sırasında alacaklılar, bu fıkranın (b) bendi kapsamındaki feragat beyanını mahkemelere veya icra müdürlüklerine sunduklarına ilişkin tevsik edici belgeleri de ibraz etmek zorundadır.

İşletmeler, başvuru süresinin sona ermesini müteakip bu madde kapsamında başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişi alacaklıların ve bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hesaplanan alacak tutarlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı listeyi on beş gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, listelerde yer alan tutarları esas alarak, döner sermaye işletmesi itibarıyla gerekli kaynağı işletmeye bir ay içerisinde aktarır. İşletme tarafından hak sahibi gerçek ve tüzel kişilere, yasal olarak yapılması gereken tüm kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar, aktarım tarihini takip eden beş işgünü içinde ödenir. Ödenecek borçlar ile ilgili olarak ayrıca temerrüt faizi, vade farkı benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz.

Feragat suretiyle kayıtlardan çıkarılacak borç tutarları, üniversite döner sermaye işletmeleri tarafından sonuç hesaplarına aktarılır ve bu tutar üzerinden Hazine hissesi ve bilimsel araştırma projesi payı ayrıca hesaplanmaz.

İlgili döner sermaye işletmesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına borçlanılan tutarlar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2020 yılı Ocak ayından itibaren ilgili işletmeye yapılacak ödeme tutarlarından 60 ayda eşit taksitlerle faiz uygulanmaksızın kesinti yapılması suretiyle tahsil edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak kesintiler, kesintinin yapıldığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılır.

Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan ödemeler sonrasında, Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri ile diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye işletmeleri, öncelikle 1/11/2018 tarihinden sonraki mal ve hizmet alımları ile ilgili ödemelerini yaparlar. Üçer aylık dönemler itibarıyla nakit akışlarının uygun olması halinde 31/10/2018 öncesi dönemlere ait vadesi geçmiş borçlar, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

Mahkemelerce, feragat nedeniyle vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin tarafların üzerinde bırakılmasına karar verilir.

Başvurulara ve ödemelere ilişkin doğacak tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 (.)

 MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

GEÇİCİ MADDE 4- 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.

Ailemiz Büyüyor..!
15.01.2019 Devamını Oku
Ailemiz Büyüyor..!

Şanlıurfa merkezli "Güneydoğu Medikalciler Derneği" 9. üye derneğimiz olarak TÜMDEF ailemize katıldı.

Birlikte daha güçlüyüz...TÜMDEF DMO Tedarikçi Zirvesi'nde
28.12.2018 Devamını Oku
TÜMDEF DMO Tedarikçi Zirvesi'nde

Teknopark Ankara'da gerçekleştirilen 2018 yıl sonu değerlendirmesi, 2019 yılı hedef ve beklentileri ile Yenilenen DMO iş ve işlem süreçlerini DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz'in anlattığı DMO Tedarikçi Zirvesi'nde Teknopark Ankara Yön. Kur. Başkanı Hasan Gültekin, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve bir çok Sivil Toplum Kuruluşunun temsilcileri dahil yaklaşık 1000 kişi katıldı.

TÜMDEF adına Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Erkin Delikanlı'nın konuşma yaptığı toplantıda DMO'nun sektörümüz için attığı adımların bizler için önemine vurgu yapılarak Genel Müdüre çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.
İthale Bağımlılık Artık İçinden Çıkılamaz Bir Durum
27.12.2018 Devamını Oku
İthale Bağımlılık Artık İçinden Çıkılamaz Bir Durum

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyesi Erkin Delikanlı 8 Milyar TL’lik hacme sahip tıbbi cihazda ithale bağımlılık sebebi ile güncel olarak içinden çıkılamaz bir durum içinde olduklarına dikkat çekiyor. Erkin Delikanlı Sağlık Bakanlığı’ndan bazı beklentilerini ise şöyle ifade ediyor: “Stratejik planlamanın ikinci sırasında yer alan tıbbi cihaz ile ilgili olarak komisyonlarda ilgili STK üyeleri mutlaka yer almalı, MKYS veri ekranı çok hızlı güncellenmeli geriye dönük fiyatlar ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak firmalara baskı unsuru olmaktan çıkarılmalı.”

H.M: Sektörünüzün bugün içinde bulunduğu güncel durumu özetler misiniz?

E.D: Ekonomik koşulları bir kurala bağlı olmayan, güncellenmeyen, dinamik olmayan fiyat belirleme yöntemleri, geri ödeme sistemine alınmayan yeni jenerasyon ürünler, yerinde kullanılamayan teşvikler, kalite ayrımı olmayan benzer ürün grupları ile 8 Milyar TL’lik hacme sahip tıbbi cihazda güncel durum, ithale bağımlılık sebebi ile de güncel olarak içinden çıkılamaz bir durum içinde. Biraz karamsar oldu belki ama dünyada birçok ülke; istihdam, AR-GE, teknolojik gelişimler ve yenilikçi yaklaşımlar ile güvenli ürün geliştirerek ciddi bir katma değer oluştururken bizde ise sanayi yaklaşımından çok tüccar bakışı söz konusu olduğundan yolun çok başındayız. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durum güncel değil.

H.M: Sektörünüzün Sağlık Bakanlığı’ndan beklentilerini öğrenebilir miyiz?

E.D: Sektörümüz Sağlık Bakanlığıyla birlikte hastaların güvenli ürüne ulaşabilmesi için bu kamu hizmetini bir paydaş olarak yerine getiriyor. Sağlık Bakanlığı ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri sıklıkla muhataplarıyla sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek çözüm odaklı bir tavır izliyor.

210 günden makul bir süreye ihtiyaç var

Yerelleşme süreci finansal yatırımlarla ve ilgili ticari kuruluşların finansal rahatlaması ile doğru orantılı olduğundan Sağlık Bakanlığı’nın insan sağlığına direkt temas eden ve sosyal olarak işgücü kaybını engelleyen ürünlerimizin geri ödeme sisteminde tahsilat sürelerini 210 günlerden daha makul bir süreye çekmeliler.

Sağlık Bakanlığı’ndan diğer beklentiler

Stratejik planlamanın ikinci sırasında yer alan tıbbi cihaz ile alakalı olarak beklentilerimiz; ilgili komisyonlarda ilgili STK üyeleri mutlak suretle yer almalıdır. MKYS veri ekranı çok hızlı güncellenmeli geriye dönük fiyatlar ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak firmalara baskı unsuru olmaktan çıkarılmalıdır. Kur artışları, enflasyon gibi öngörülmesi zor ekonomik savaşlar koşullar çerçevesinde mücbir sebep kabul edilmeli ve bakanlığa bağlı idarelerin ihale artırım talepleri geciktirilerek firmaların ihale yasaklısı olması engellenmeli. Kalitesiz ürün geribildirimleri ve ilgili sağlık profesyonelleri sürece korkusuzca dâhil edilmeli. Etik kodlar yeniden belirlenmeli ve güncellenmeli. Sağlık Bakanlığı’ndan en hızlı beklediğimiz başlıklar bunlar. Unutmadan, bizden biri kabul ettiğimiz Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile endüstri sektörümüzün, bayram kabul ettiği TÜYAP EXPO fuarında ya da öncesinde mutlaka bir araya gelmesi gerektiğine inanıyoruz.

H.M: Sektörünüzün Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan beklentilerini öğrenebilir miyiz?

E.D: Sektör Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan dinamik, güncellenebilir, şeffaf ve sürdürülebilir teknolojik ürünlere ve yenilikçi yaklaşımlara açık ve sektörü doğrudan finanse eden bir yapıya sahip Sağlık Uygulama tebliği bekliyor. Zaten 8 yıldır güncellenemeyen SUT ’un ilgili kurum tarafından acil olarak yenilenmesi kaçınılmaz bir sorun. Günümüzde yazılı ve görsel iletişim araçlarına bahis olmayan hiçbir ürün geri ödemesinde güncelleme yapılmıyor. Hizmet almaya devam ettiği sürece, ürün temini sağladığı sürece sorun olmadığını düşünen Sosyal Güvenlik Kurumu yönetimi hangi ürün ve hizmeti hangi kalitede aldığını güncelde tespit edemediğinden bu durumu bir sorun olarak görmekten kaçınıyor.

H.M: Sektörünüzün diğer sağlık sektörü paydaşlarından beklentilerini öğrenebilir miyiz?

E.D: Zaten hali hazırda birçok derneğimiz, federasyonumuz ve sendikamız ile birlikte “Sağlık Endüstrileri Platformu” çerçevesinde ortak olan sorunlarımız ve çözümlerimizi bir arada yaptığımız çalışmalar ile yürütüyoruz.

Kaliteye göre fiyat belirlenmeli

Endüstrimizde mevcut firmaların her birinin gönüllü bir şekilde bir sivil toplum kuruluşuna üye olması şart. Paydaşların SUT fiyatına göre kaliteli malzeme ithalatına ya da üretimine girmesi değil kaliteye göre fiyat belirlenmesi için çaba göstermesi gerekiyor. Birlikte ve çoğulcu olarak ülkemizde böylesi bir katma değeri devletin de desteği ile kazançlı bir hale getirebilir ve katma değer sağlayabiliriz.

H.M: 2019 yılının sektörünüzün genel beklentileri açısından nasıl bir yıl olacağını düşünüyorsunuz?

E.D: Şu anda yarını, önümüzdeki haftayı, sonraki ayı öngöremeyen; televizyonda başka şubede başka konuşan banka yetkililerinin baskılarıyla şirket değil finans yönetmeye çalışan endüstrinin 2019 yılıyla ilgili en ufak bir görüşü yok. Tüm dedikodular negatif yönde seyir ederken bu ekonomik krizin kuruluşlarımız için de bir ders olacağı ve bundan sonrası için bu sürecin çıktılarına göre hareket edeceği umuduyla 2019 ve sonraki yılların daha iyi olmasını umut etmekten başka hiçbir öngörümüz yok.

Kaynak: Hospital Manager Dergisi

Link; https://www.hospitalmanager.com.tr/ithale-bagimlilik-artik-icinden-cikilamaz-bir-durum/