Öne Çıkan Haberler

Çanakkale Geçilmez
18.03.2019 Devamını Oku
Çanakkale Geçilmez

Geri dönmeyen düşünmeden topyekün savaşın, VATAN mücadelesinin ne olduğunu dünyaya öğreten Ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyor, minnetle anıyoruz..

Büyük Bir Aileyiz..
07.03.2019 Devamını Oku
Büyük Bir Aileyiz..

Federasyonumuz, 13 Nisan'da gerçekleşecek Genel Kurulu öncesi son Yönetim Kurulu toplantısını Başkanımız Kemal Yaz başkanlığında gerçekleştirdi..

Üye derneklerimizin başkanlarıyla da bir araya geldiğimiz bu günde karşılıklı beklentiler ve temenniler paylaşılarak, Federasyonumuzun daha güçlü olması için istişarelerde bulunuldu.

Katılımları için; 

ÇUMED Başkanı Mehmet Ali Çetin'e, Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği Başkanı Onur Akgün'e, FÜDER Başkanı Hakan Er'e, GASİD Başkanı Durmuş Kaya'ya, Güneydoğu Medikalciler Derneği Başkanı Ahmet Bulut'a, İç Anadolu Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Necati Kaya'ya, MASSİAD Başkanı Tolga Sözen'e, ORDER Başkanı Erkin Delikanlı'ya teşekkürlerimizi sunarız..


Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası Gerçekleştirildi
25.02.2019 Devamını Oku
Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası Gerçekleştirildi

Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, Bugün TOBB Merkezinde, Birlik Başkanımız Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın teşrifleri ile gerçekleştirildi.

TÜMDEF Genel Sekreterimiz Ali Hikmet Fırat'ın da Federasyonumuzu temsilen katıldığı toplantı yoğun katılımla gerçekleştirildi.


Tıbbi Tedarik Kongresi gerçekleştirildi
15.02.2019 Devamını Oku
Tıbbi Tedarik Kongresi gerçekleştirildi

Kamunun ve Sektörümüzün değerli temsilcilerinin katılımıyla 12-14 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen "Tıbbi Tedarik Kongresi" tamamlandı. Toplantıdan bazı notlar;

 • Federasyonumuzun Genel saymanı Onur Akgün "Geri ödeme, tedarik sorunları ve çözüm önerileri" başlıklı oturumda görüşlerini paylaştı..
 • T. C. Sağlık Bakanı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer: “Sağlık, savunma sanayinden bile daha öncelikli politika konusu olarak devlet ekonomilerine yön verecek bir alan. Türkiye’nin sağlık alanındaki başarı hikayesini tıbbi tedarik zincirinde de yakalamak gerek”
 • Kamu İhale Kurulu (KİK) 2. Başkanı Şinasi Candan: “4734 sayılı Kanun kapsamında tıbbi ürün ve hizmet alımlarının toplam tutarı 7,5 milyar TL’ye ulaştı”
 • Üniversite Hastaneleri Birliği’nden Çukurova Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mustafa Kibar: Etkin bir tedarik için etkin bir ödeme sistemi olmalıdır!
 • Prof. Dr. Mustafa Kibar: Döviz kurlarındaki istikrarsızlığa bağlı olarak; tıbbi malzemelerin büyük bir kısmında ciddi maliyet artışları, uzun yıllardır SUT’un bunu karşılayamayacak duruma gelmesine neden olmuştur.
 • Alp Sevindik, Güney Avrupa Kamu İlişkileri Direktörü, Abbott: 2012’de $ 1 = TL 1.76; 2019’da $ 1 = TL 5.25 = 3 KAT ARTIŞ… % 90 oranında ithal olan tıbbi cihaz sektörü bunu nasıl sürdürebilmektedir?
 • Hüseyin Sarpkaya, İVEK Tıbbi Cihaz Komitesi: Tıbbi malzemenin ve Tıbbi cihazın tedariki hayati öneme sahip olan bir üründür , krize girmeden önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Ayhan Aslan "OECD ülkelerinde kişi başı yıllık harcama 4000 dolar, Amerika’da 10000 dolar seviyelerinde iken Türkiye’de 2017 rakamlarına göre kişi başı sağlık harcaması tutarı sadece 1750 TL olmuştur.
 • Gökçe Kaptan, DMO Teknik Uzmanı: Mükemmel insanlar yoktur, mükemmel teknikler yoktur ancak birlikte davranmazsak hepimizin sağlığı tehlikeye girecek.
 • Dr. Osman Kan, Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, GM: Genel Müdürlüğümüz, yıllık ortalama 7.000 adet tıbbi cihazı satın alarak ihtiyaç kapsamındaki sağlık tesislerine teslimini sağlamaktadır.
 • Yönetim Kurulu Üyemiz Erkin Delikanlı: Bu yoğun kongreden umarım güzel sonuçlar alırız. Nice kongrelerde nice ajandalarda buluşmak dileği ile…


Kongre süresince emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz..


Başkanımız Her yerde Sektör Firmalarıyla Birlikte
29.01.2019 Devamını Oku
Başkanımız Her yerde Sektör Firmalarıyla Birlikte

Başkanımız Sn. Kemal Yaz ve Saymanımız Sn. Onur Akgün, TİTCK Kurum Başkanları Sn. Recep Uslu, Sn. Fatih Tan, Sn. Eray Kaplan ve SEİS Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Arap Health 2019 fuarında sektörümüzle bir arada..Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
20.01.2019 Devamını Oku
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede 7161 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’u yayımlanmıştır. Sektörümüzle alakalı iki madde aşağıda sizlerle paylaşılmaktadır. Her iki maddenin de yayım tarihi (18.01.2019) itibariyle yürürlüğe girdiğini hatırlatır, gereğini değerlendirmelerinize sunarız.

Kanunun tamamı için;  http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190120.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190120.htm

 MADDE 12- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 79- Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri ile diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin 31/10/2018 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden işletmeye verilen borç karşılığında ilgili döner sermaye muhasebe birimi tarafından defaten ödenir.

Gerçek veya tüzel kişi alacaklıların bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren kırk beş gün içerisinde;

a)  Kapsama dâhil alacak tutarı yerine, vade tarihi ve alacağın türüne (ilaç ve tıbbi malzeme türleri itibarıyla) göre Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek olan iskonto oranlarının uygulanması sonucu hesaplanacak tutarın ödenmesini kabul ettiğine ve iskonto oranına tekabül eden tutardan feragat ettiğine,

b) Kapsama giren alacakları için açmış oldukları davalar ile icra takiplerinden feragat ettiğine,

c) Kapsama dâhil alacaklardan bu madde uyarınca ödeme yapılanlarla ilgili hak ve alacakların hiçbir şekilde ihtilaf konusu yapılmayacağına,

dair yazılı olarak işletmeye başvurması gerekmektedir. Alacaklılar ilgili işletmedeki kapsama dâhil tüm alacakları için başvuruda bulunmak zorundadır. Başvuru sırasında alacaklılar, bu fıkranın (b) bendi kapsamındaki feragat beyanını mahkemelere veya icra müdürlüklerine sunduklarına ilişkin tevsik edici belgeleri de ibraz etmek zorundadır.

İşletmeler, başvuru süresinin sona ermesini müteakip bu madde kapsamında başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişi alacaklıların ve bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hesaplanan alacak tutarlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı listeyi on beş gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, listelerde yer alan tutarları esas alarak, döner sermaye işletmesi itibarıyla gerekli kaynağı işletmeye bir ay içerisinde aktarır. İşletme tarafından hak sahibi gerçek ve tüzel kişilere, yasal olarak yapılması gereken tüm kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar, aktarım tarihini takip eden beş işgünü içinde ödenir. Ödenecek borçlar ile ilgili olarak ayrıca temerrüt faizi, vade farkı benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz.

Feragat suretiyle kayıtlardan çıkarılacak borç tutarları, üniversite döner sermaye işletmeleri tarafından sonuç hesaplarına aktarılır ve bu tutar üzerinden Hazine hissesi ve bilimsel araştırma projesi payı ayrıca hesaplanmaz.

İlgili döner sermaye işletmesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına borçlanılan tutarlar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2020 yılı Ocak ayından itibaren ilgili işletmeye yapılacak ödeme tutarlarından 60 ayda eşit taksitlerle faiz uygulanmaksızın kesinti yapılması suretiyle tahsil edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak kesintiler, kesintinin yapıldığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılır.

Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan ödemeler sonrasında, Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri ile diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye işletmeleri, öncelikle 1/11/2018 tarihinden sonraki mal ve hizmet alımları ile ilgili ödemelerini yaparlar. Üçer aylık dönemler itibarıyla nakit akışlarının uygun olması halinde 31/10/2018 öncesi dönemlere ait vadesi geçmiş borçlar, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

Mahkemelerce, feragat nedeniyle vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin tarafların üzerinde bırakılmasına karar verilir.

Başvurulara ve ödemelere ilişkin doğacak tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 (.)

 MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

GEÇİCİ MADDE 4- 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.