Tümdef
Çalışma Grupları

Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu

Amaç:

  • Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu’nun amacı ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumunu ve sağlık alanında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan reformları, diğer ülkelerdeki gelişmelerle birlikte, sağlıkta inovasyon odağıyla çalışmaktır.
  • Derneklerimiz ve Üyelerimiz ile yetkili otoriteler arasında pazar erişimi, sağlık uygulama tebliğ, sağlık ekonomisi ve geri ödeme konularında güçlü bir iletişim kanalı oluşturmak Pazar erişiminden sorumlu olan tüm karar vericiler için güvenilir bir paydaş olmak
  • Sektör Raporu hazırlanması için gerekli ise alt çalışma grupları kurmak ve bu alt çalışma grupları ile toplantılar düzenlemek.) Tümdef liderliğinde diğer STK'lar ve ilgili kamu kuruluşları ile çalıştaylar düzenlemek, çalıştaylara katılmak, gerektiğinde diğer paydaş dernek, sendika, STK’lar, kurumlar, siyasi partiler (TITCK, DMO, SM, SB, İlgili Bakanlıklar TOBB, İSO, ATO, İTO vb) dış paydaşlar ile iletişim kurarak ortak çalışmalar yürütmek.
  • Sektörümüzün Zamanında ve yeterli ödeme alabilmesini sağlamak amacıyla sektördeki yönelimleri takip etmek, tıbbi teknolojiler ile ilgili ekonomik çevreyi izlemek ve Derneklerimiz ve Üyelerimizi bilgilendirmek
  • Derneklerimiz ve Üyelerimiz ihtiyaçlarını ve önceliklerini sektörün de gerçeklerini göz önünde bulundurarak Kamu Kurumlarındaki ilgili paydaşlar ile karşılıklı paylaşımlarda bulunmak
  • Ülkemizdeki geri ödeme süreçleri hakkında en güncel bilgiyi Derneklerimiz ve Üyelerimiz ile paylaşmak.
  • Kısa ve uzun vadeli sağlık politikalarının planlarının oluşturulması için çalışmaları yapmak ve takibini yapmak.
  • TÜMDEF AKADEMİ organizasyonu ile kurum ve uzmanlar ile işbirliği yaparak yıl boyunca ortak eğitimler düzenlemek 
  • Ülkemizdeki Sağlık Hizmeti Sunumu, Sağlık Finansmanı ve İlgili Sağlık eğitimleri konularında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, yol gösterici bilimsel ve uygulamaya dayalı bilginin uzmanlarınca Derneklerimiz ve Üyelerimize eğitimlerinin verilmesi ayrıca diğer STK ve Paydaşlarımız ve kamu kurumları ile Meslek Kuruluşları ve Sektör Uzmanları ile işbirlikleri içerisinde Kurulacak Komiteler tarafından üretilmesini ve gelişmesini sağlamak. Yönetim Kurulunun onayından sonra sektörün, kamunun ve kamuoyunun yararına sunmak.
  • Çalışılmakta olan konuya göre paydaş haritasının çıkarılması ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesi.