Tümdef
Kurumsal

KVKK Aydınlatma Metni

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
Aydınlatma Metni

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

TUMDEF: Ehlibeyt, Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:130 D:80, Çankaya/Ankara/Türkiye adresinde mukim Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonunu

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, Federasyon üyesi dermekler, bu derneklerin üyeleri, bağışçı, bursiyer, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, ve/veya federasyon çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu’nun aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

TUMDEF faaliyetleri;

 • Federasyona bağlı Derneklerin ve bu Derneklere Üye Meslek Mensuplarının, demokratik, sosyal, kültürel ve mesleki özlük haklarını korumak, geliştirmek ve bu doğrultuda bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.
 • Federasyon Üyeleri ile Resmi Kurumlar arasında bağ oluşturarak mevcut ve olası sorunların çözümüne katkıda bulunmak.
 • Federasyona bağlı Derneklerin ve üyelerinin sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerini ve meslekle ilgili diğer bilgi ve gelişmeleri takip etmek; söz konususektörel bilgi ve gelişmeleri web sayfası, dergi v.b iletişim olanaklarını kullanmak suretiyle sağlıklı bir biçimde kamuoyu ve üyelerimizle ile paylaşmak.
 • Sağlık sektörü ile ilgili oluşabilecek konfederasyonlara üye olmak, benzer kuruluşlarda oluşturulacak kurullara temsilci göndermek ve sektörümüzü ilgilendiren kurulların oluşturulmasına öncülük etmek.
 • Federasyon Üyesi Dernekler ve/veya bu Derneklere Üye Meslek Mensuplarının üçüncü şahıslar, resmi ve özel kuruluşlarla ya da kendi aralarında doğacak anlaşmazlıklarda hakem olarak hareket etmek; üye derneklere veya sektörel menfaat ve saygınlığa zarar verecek her türlü faaliyetlere karşı yasal girişimlerde bulunmak.
 • Mesleki konularla ilgili kurslar, seminer ve toplantılar tertiplemek, yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak.
 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Federasyon Genel Kurul kararı ile meslekle ilgili amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışında temsilcilik açmak, yurt dışında kurulmuş birlik, konfederasyon ve diğer ilgili üst kuruluşlara başvurmak, üye olmak, temsilci göndermek ve yukarıda belirtilen
 • kuruluşlarla birlikte ortak faaliyetlerde bulunmak,
 • Meslekle ilgili Ulusal ve Uluslararası Fuar ve Organizasyonları takip ederek Üye dernek ve bunların üyelerinin katılmalarını temin etmek.
 • Bütçesine katkı sağlamak amacıyla Sportif müsabakalar, konserler, yemekli geceler, balolar vb faaliyetler düzenlemek,
 • Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal, dinlenme ve konaklama tesisleri açmak, bunları doğrudan veya kiraya vererek işletmek.
 • Federasyona bağlı üye derneklere veya bu derneklerin üyelerine doğal afetler sırasında veya yardıma ihtiyaç duyulan hallerde yardım etmek.
 • Meslek içi eğitim kursları düzenlemek, mesleki okullar açmak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, Fuar, Kongre, Seminer, sempozyumlar düzenlemek ve bu organizasyonları yapan kişi ve kuruluşlarla ortaklıklar kurmak. Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet ve Özel Üniversiteler ile işbirliği yapmak ve gerektiğinde ortak projelere iştirak etmek.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, TÜMDEF’in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, federasyon yöneticileri/çalışanları, Federasyon üye dernekleri, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, TÜMDEF tarafından

 • Başvuru Formları
 • İletişim Formları
 • E-Bülten Kayıt Formları
 • İş Başvuru Formları
 • Diğer Başvuru Formları

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak TÜMDEF’in faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f)  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili TÜMDEF’e yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla TÜMDEF Ehlibeyt, Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:130 D:80, Çankaya/Ankara/Türkiye adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Son Güncelleme: 04 Eylül 2023

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ